Horari de secretaria

Matins: Dilluns a Divendres de 9:00h a 13:30h

Tardes: Dilluns i Dimecres de 15:00h a 17:00h

Tràmits

Preinscripció i matrícula

Calendari i informació general del procés de preinscripció i matrícula

Sol·licitud de certificats i títols.

Podeu sol·licitar un certificat accedint al formulari .
Un cop omplert podeu passar a recollir-lo a la Secretaria de l’Institut després de 5 dies lectius.
Si calgués l’enviament de l’original signat i segellat, s’ha d’especificar una direcció postal al final del formulari.

Sol·licitud i/o lliurament de títol acadèmic i professional no universitari

Podeu sol·licitar la expedició del títol accedint al formulari.
Un cop gestionada la sol·licitud s’enviaran les taxes del pagament al correu electrònic que s’hagi indicat.
Per recollir el resguard del títol, un cop hagueu pagat les taxes, podeu passar per la Secretaria de l’Institut i aportar el resguard de pagament (us aconsellem 5 dies després de la sol·licitud) (Dilluns i Dimecres de 15:00h a 16:30h (Només tràmits títols)).

Autorització per al lliurament d’un títol

Si voleu recollir el vostre títol i no podeu venir personalment, heu d’omplir aquesta autorització, signar-la i lliurar-la a la persona a la qual autoritzeu juntament amb una fotocòpia del vostre DNI. La persona autoritzada haurà de presentar-se a la secretaria del centre amb l’autorització degudament complimentada i signada, juntament amb el seu DNI i una fotocòpia del vostre (persona que autoritza). Presentar el resguard d’haver pagat la taxa del títol.

 

Taxes per expedició de títols*

Títol Ordinari Fam. nombrosa general Duplicat
Grau mitjà 67,60 33,80 16,75
Grau superior 75,70 37,85 16,75
Batxillerat 67,60 33,80 16,75
* Preus aplicables a partir del 30 de març de 2017 en aplicació de la Llei 4/2017 del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2017, art. 42 punt 1.

Antiga formació professional

Titulació Preu del títol Duplicat Fam. nombrosa general
FP1 21.95€ 2,53€ 10,98
FP2 53,84€ 4,85€ 26,92

Sol·licitud de baixa del centre

Si voleu donar-vos de baixa del centre, haureu de complimentar aquesta sol.licitud i lliurar-la a la secretaria del centre juntament amb el vostre DNI. (Només per als alumnes majors de 18 anys).

Homologació de títols estrangers

Normativa i documentació (gencat.cat)

Convalidacions de FOL i EiE

Les convalidacions s’han de tramitar mitjançant el formulari que pots trobar a l’apartat ‘Alumnat’ del web.
Informació sobre convalidacions FOL i EiE