Enllaç d’accés a la WEB del Departament de Fabricació Mecànica

Qui el pot cursar Aquelles persones que tinguin el títol de Graduat en educació secundària, FP1, que hagin superat la prova d’accés a CFGM o que hagin superat el curs d’accés a grau mitjà.
Què s’apren Proporciona els coneixements necessaris per realitzar les operacions de fabricació, muntatge i reparació d’elements de construccions metàl·liques, tant fixes com mòbils, realitzant el manteniment de primer nivell d’equips i mitjans auxiliars.
Com s’estructura Té una durada total de 2000 hores (dos cursos), distribuits de la següent forma en horari de matí:

FM10 – Soldadura i caldereria 

Torn matí (M) de 08:15 a 14:15

1r Curs

Móduls professionals

Unitats Formatives

MP1. Interpretació i representació gràfica (132 hores) UF1. Interpretació gràfica
UF2. Representació gràfica
MP2. Traçat, tall i conformat (165 hores) UF1. Preparació i organització del treball
UF2. Traçat i marcat
UF3. Tall tèrmic i mecànic
UF4. Conformat tèrmic i mecànic
MP3. Mecanitzat (165 hores) UF1. Operacions manuals de mecanitzat
UF2. Mecanitzat amb màquines convencionals i de CNC
MP4. Soldadura en atmosfera natural (264 hores) UF1. Soldadura amb arc elèctric i elèctrode revestit
UF2. Soldadura i projecció tèrmica per oxigàs
MP8. Formació i orientació laboral (99 hores) UF1. Incorporació al treball
UF2. Prevenció de riscos laborals

2n Curs

Mòduls Professionals

Unitats Formatives

MP5. Soldadura en atmosfera protegida (264 hores) UF1. Soldadura TIG
UF2. Soldadura MIG/MAG
UF3. Projecció tèrmica amb arc elèctric
MP6. Muntatge (198 hores) UF1. Planificació i preparació del muntatge
UF2. Realització del muntatge
UF3. Reparació i acabat de construccions metàl·liques
MP7. Metrologia i assajos (99 hores) UF1. Metrologia
UF2. Assajos mecànics, metal·logràfics i no destructius
UF3. Control de processos
UF4. Sistemes i models de gestió de qualitat
MP9. Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores) UF1. Empresa i iniciativa emprenedora
MP10. Anglès tècnic (99 hores) UF1. Anglès tècnic
MP11. Síntesi (66 hores) UF1. Síntesi
MP12. Formació en centres de treball (383 hores) Formació en centres de treball
Sortides professionals Traçador.
Reparador d’estructures d’acer en taller i obra.
Calderer.Soldador.
Fuster metàl·lic.
Materials i llibres  

Més informació a l’adreça del Departament d’Ensenyament: http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp