So per a audiovisuals i espectacles

Qui el pot cursar Aquelles persones que tinguin el títol de Batxillerat, COU, FP2 o que hagin superat la prova d’accés o el curs d’accés a grau superior.
Què s’apren Proporciona els coneixements necessaris per definir, coordinar i realitzar la captació, l’enregistrament, el tractament i la reproducció de so en produccions audiovisuals, radiofòniques, musicals, espectacles i actes.
Com s’estructura Té una durada total de 2000 hores (dos cursos), distribuits de la següent forma en horari de matí o tarda:

ISC0 – So per a audiovisuals i espectacles

Torn matí (M) de 08:15 a 14:15 (dues línies)

Torn tarda (T) de 15:00 a 21:00 (una línia)

1r Curs

Mòduls professionals

Unitats Formatives

MP2. Instal·lacions de so (198 hores) UF1. Optimització de l’acústica de localitzacions
UF2. Preinstal·lació d’equips i accessoris
UF3. Muntatge, desmuntatge i normativa de prevenció
UF4. Connexió d’equips i comprovació de les instal·lacions
UF5. Manteniment d’equips i sistemes
MP3. So per a audiovisuals (231 hores) UF1. Tecnologia i tècniques microfòniques
UF2. Configuració d’equips de RF en instal·lacions de so
UF3. Sistemes d’intercomunicació i monitoratge d’àudio
UF4. Captació, mescla i emissió de ràdio i televisió
UF5. Tècniques d’enregistrament de so
MP7. Postproducció de so (165 hores) UF1. Preparació de la postproducció de so
UF2. Muntatge de projectes de so
UF3. Mescla i masterització de so
MP8. Electroacústica (132 hores) UF1. Instal·lació elèctrica per a sistemes de so
UF2. Electrònica aplicada a instal·lacions de so
UF3. Altaveus i caixes acústiques
UF4. Connexió de sistemes analògics i digitals d’àudio
MP9. Comunicació i expressió sonora (99 hores) UF1. Disseny i ambientació sonora i musical
UF2. Audició activa i locució
UF3. Disseny de la banda sonora
UF4. Elaboració de guions tècnics de so
MP11. Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores) UF1. Empresa i iniciativa emprenedora

2n Curs

Mòduls Professionals

Unitats Formatives

MP1. Planificació de projectes de so (108 hores) UF1. Tècniques de planificació
UF2. Recursos tècnics i humans en projectes de so
UF3. Elaboració de projectes de so
UF4. Gestió de projectes de so
MP4. Control de so en directe (135 hores) UF1. Elecció, ubicació i configuració de la microfonia i fonts sonores
UF2. Ajustos tècnics a la cadena d’àudio
UF3. Control de la mescla i processat dels senyals
MP5. Enregistrament en estudi (135 hores) UF1. Ajustos tècnics a la cadena d’àudio i captació d’instruments en estudi
UF2. MIDI
UF3. Tècniques d’enregistrament en estudi
UF4. Edició, mescla i processat de produccions musicals
MP6. Ajustos de sistemes de sonorització (135 hores) UF1. Adaptació dels sistemes de sonorització a espais acotats
UF2. Ajust dels subsistemes de sonorització
UF3. Anàlisi i avaluació de la resposta de sistemes de so
UF4. Posada en marxa de sistemes de sonorització
MP10. Formació i orientació laboral (99 hores) UF1. Incorporació al treball
UF2. Prevenció de riscos laborals
MP12. Projecte de so per a audiovisuals i espectacles (114 hores) UF1. Projecte de so per a audiovisuals i espectacles
MP13. Formació en centres de treball (383 hores) Formació en centres de treball
Sortides professionals -Tècnic de so en TV, ràdio, cinema, estudis musicals i teatres.
-Tècnic de so en espectacles (monitors i PA).
-Editor-muntador de so (ràdio, cinema, televisió).
-Tècnic de so en postproducció.

Materials i llibres

Més informació a l’adreça del Departament d’Ensenyament: http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp