Sistemes microinformàtics i xarxes

Qui el pot cursar Aquelles persones que tinguin el títol de Graduat en educació secundària, FP1, que hagin superat la prova d’accés a CFGM o que hagin superat el curs d’accés a grau mitjà.
Què s’apren Proporciona els coneixements necessaris per realitzar la instal·lació i manteniment de xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet, sistemes informàtics monousuari i multiusuari en condicions de qualitat i seguretat.
Com s’estructura Té una durada total de 2000 hores (dos cursos), distribuits de la següent forma en horari de matí:

IC10 – Sistemes microinformàtics i xarxes

Torn matí (M) de 08:15 a 14:15

1r Curs

Mòduls professionals

Unitats Formatives

MP1. Muntatge i manteniment d’equips (198 hores) UF1. Electricitat a l’ordinador
UF2. Components d’un equip microinformàtic
UF3. Muntatge d’un equip microinformàtic
UF4. Noves tendències de muntatge
UF5. Manteniment d’equips microinformàtics
UF6. Instal·lació de programari
MP2. Sistemes Operatius Monolloc (132 hores) UF1. Introducció als sistemes operatius
UF2. Sistemes operatius propietaris
UF3. Sistemes operatius lliures
MP3. Aplicacions ofimàtiques (165 hores) UF1. Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari
UF2. El correu i l’agenda electrònica
UF3. Processadors de text
UF4. Fulls de càlcul
UF5. Bases de dades
UF6. Imatge i vídeo-presentacions
MP5. Xarxes locals (165 hores) UF1. Introducció a les xarxes locals
UF2. Configuració de commutadors i encaminadors
UF3. Resolució d’incidències en xarxes locals
MP9. Formació i orientació laboral (99 hores) UF1. Incorporació al treball
UF2. Prevenció de riscos laborals
MP11. Anglès tècnic (99 hores) UF1. Anglès tècnic

2n Curs

Mòduls Professionals

Unitats Formatives

MP4. Sistemes operatius en xarxa (132 hores) UF1. Sistemes operatius propietaris en xarxa
UF2. Sistemes operatius lliures en xarxa
UF3. Compartició de recursos i seguretat
UF4. Integració de sistemes operatius
MP6. Seguretat informàtica (132 hores) UF1. Seguretat passiva.
UF2. Còpies de seguretat
UF3. Legislació de seguretat i protecció de dades.
UF4. Seguretat activa.
UF5. Tallafocs i monitoratge de xarxes
MP7. Serveis de xarxa (165 hores) UF1. Configuració de la xarxa (DNS i DHCP)
UF2. Correu electrònic i transmissió d’arxius
UF3. Servidor web i proxy
UF4. Accés a sistemes remots
MP8. Aplicacions Web (198 hores) UF1. Ofimàtica i eines web
UF2. Gestors d’arxius web
UF3. Gestors de continguts
UF4. Portals web d’aprenentatge
UF5. Fonaments d’HTML i fulls d’estils
MP10. Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores) UF1. Empresa i iniciativa emprenedora
MP12. Síntesi (99 hores) UF1. Síntesi
MP13. Formació en centres de treball (350 hores) Formació en centres de treball
Sortides professionals -Tècnic en manteniment de sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari.
-Tècnic en manteniment de serveis d’Internet.
-Tècnic en manteniment de xarxes d’àrea local.
-Tècnic en vendes de TIC per a sectors industrials.
Materials i llibres

Més informació a l’adreça del Departament d’Ensenyament: http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp