Sistemes de telecomunicació i informàtics – FP Dual

Qui el pot cursar Aquelles persones que tinguin el títol de Batxillerat, COU, FP2 o que hagin superat la prova d’accés o el curs d’accés a grau superior.
Què s’apren Proporciona els coneixements necessaris per desenvolupar sistemes de telecomunicació, informàtics i de producció audiovisual, assegurant la seva operativitat i qualitat.
Com s’estructura Té una durada total de 2000 hores (dos cursos): 1r curs al torn de matí i 2n curs al torn de tarda.

EED0 – Sistemes de telecomunicació i informàtics (DUAL)

1r curs torn de matí (M) de 8:15 a 14:15 

2n curs torn de tarda (T) de 15:00 a 21:00

1r Curs

Mòduls professionals

Unitats Formatives

MP1. Configuració d’infraestructures de sistemes de telecomunicacions (99 hores) UF1. ICT per senyals de radiodifusió sonora i televisió
UF2. ICT per a serveis de telefonia i banda ampla
MP2. Sistemes informàtics i xarxes locals (165 hores) UF1. Selecció i configuració d’equips informàtics
UF2. Configuració de serveis generals i funcions específiques en el sistema informàtic
UF3. Configuració d’infraestructures de xarxes de veu i dades amb cablatge estructurat
UF4. Xarxes d’àrea local i sense fil. Disseny i configuració
UF5. Posada en marxa i manteniment de sistemes informàtics i xarxes de dades
MP3. Tècniques i processos en infraestructures de telecomunicacions (99 hores) UF1. Replanteig d’infraestructures de sistemes de telecomunicació
UF2. Muntatge i manteniment de conjunts de captació i distribució de senyals de ràdio i TV
UF3. Muntatge i manteniment d’infraestructures d’accés al servei de telefonia i xarxes de banda ampla
MP4. Sistemes de producció audiovisual (132 hores) UF1. Muntatge d’instal·lacions de so
UF2. Muntatge d’instal·lacions d’imatge
UF3. Manteniment d’instal·lacions d’imatge i so
MP6. Gestió de projectes d’instal·lacions de telecomunicacions (66 hores)* UF2. Documentació tècnica de telecomunicacions
MP7. Sistemes de telefonia fixa i mòbil (33 hores)* UF1. Sistemes de telefonia fixa
MP10. Sistemes integrats i llar digital (99 hores) UF1. Comunicacions, seguretat i control de l’entorn
UF2. Accés interactiu i emmagatzematze a continguts multimèdia
MP11. Fonaments de programació (66 hores) UF1. Programació estructurada
UF2. Disseny modular
MP12. Formació i orientació laboral (82 hores) UF1. Incorporació al treball
UF2. Prevenció de riscos laborals
MP13. Empresa i iniciativa emprenedora (50 hores) UF1. Empresa i iniciativa emprenedora

2n Curs

Mòduls Professionals

Unitats Formatives

MP5. Sistemes de radiocomunicacions (66 hores)* UF1. Sistemes de transmissió per a ràdio i televisió
UF2. Muntatge i manteniment de sistemes de ràdio i televisió
MP6. Gestió de projectes d’instal·lacions de telecomunicacions (33 hores) UF1. Plànols i esquemes d’instal·lacions de telecomunicacions
MP7. Sistemes de telefonia fixa i mòbil (66 hores) UF2. Sistemes de telefonia mòbil i radiocomunicacions
UF3. Sistemes de telefonia en xarxes IP
MP8. Elements de sistemes de telecomunicacions (99 hores) UF1. Caracterització dels sistemes i senyals de telecomunicacions
UF2. Elements de conducció dels senyals. Antenes i línies de transmissió
UF3. Mesures de senyals
MP9. Xarxes telemàtiques (99 hores) UF1. Protocols d’àrea extesa i configuració d’encaminadors
UF2. Protocols i configuració de dispositius d’àrea local i de seguretat
UF3. Manteniment i verificació de sistemes telemàtics
MP14. Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics (33 hores) UF1. Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics
MP15. Formació en centres de treball (350 hores) Formació en centres de treball
MP16. Mòdul en formació DUAL (363 hores) UF1. Dual en Sistemes de Telecomunicació i informàtics
Sortides professionals
-Habilitació per a la inscripció en el REGISTRE d’INSTAL·LADORS DE TELECOMUNICACIONS (Decret 360/1999 – DOGC 3047 de 31.12.1999)
-Tècnic en definició i anàlisi de projectes de telecomunicació i informàtics.
-Tècnic en explotació de sistemes de ràdio i televisió.
-Tècnic en telefonia.
-Tècnic en retransmissió i enllaços.
-Tècnic en sistemes informàtics i multimèdia.
Material i llibres
Més informació a l’adreça del Departament ’Ensenyament: http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp