Informació PAP Educació 2024

Us informem que la matrícula de la convocatòria ordinària de la prova d’aptitud personal (PAP) per a l’admissió als graus en Educació Infantil i en Educació Primària de l’any 2024, és del 16 al 29 de febrer (ambdós inclosos) i es formalitza al Portal d’accés a la universitat (https://accesuniversitat.gencat.cat). La prova tindrà lloc el dissabte 13 d’abril a 5 seus: Barcelona, Bellaterra, Girona, Lleida i Tarragona; us recordem que l’alumnat pot escollir la seu independentment de la universitat on vulgui estudiar el grau.

En referència amb la matrícula, com anys anteriors, l’alumnat que ha sol·licitat una beca per aquest curs, si en el moment de la matrícula de la convocatòria ordinària de PAP no disposa de la resolució definitiva, haurà d’incorporar telemàticament, a l’apartat “Altres dades” del Portal d’accés a la universitat, la documentació provisional de concessió de la beca o bé, el resguard de sol·licitud de la beca. Amb aquesta documentació provisional, l’estat de la seva matrícula es modificarà a “Matrícula no vàlida: Taxa gratuïta però manca lliurar documentació”. No veurà la matrícula vàlida definitiva però podrà examinar-se de la PAP de manera condicional.

Així mateix, l’alumnat que disposi d’un títol de família nombrosa o monoparental de categoria especial caducat i hagi sol·licitat la renovació, pot incorporar la sol·licitud de renovació.

Una vegada aquest alumnat disposi de la documentació definitiva (la credencial de beca per al curs 2023-2024 o el títol de família nombrosa/monoparental renovat), l’haurà d’incorporar al Portal d’accés a la universitat per tal de confirmar la seva bonificació de taxes. En cas de no disposar d’aquesta documentació com a molt tard el 2 de maig, haurà de formalitzar el pagament de la matrícula de la PAP per a l’admissió als graus en Educació Infantil i en Educació Primària. Als alumnes en aquesta situació, se’ls hi enviarà un missatge de correu electrònic amb tota aquesta informació i el procediment a seguir.

Els alumnes que cursen primer d’un cicle formatiu de grau superior (CFGS) únicament poden examinar-se d’aquesta PAP si disposen del títol de batxillerat. En cas contrari, hauran d’examinar-se quan estiguin cursant el segon curs d’un CFGS.