Producció d’audiovisuals i espectacles

Qui el pot cursar

Aquelles persones que tinguin el títol de Batxillerat, COU, FP2 o que hagin superat la prova d’accés o el curs d’accés a grau superior.

Què s’apren

Proporciona els coneixements necessaris per planificar, organitzar, supervisar i gestionar els recursos econòmics, materials, tècnics i humans per a la producció d’audivisuals, ràdio i/o espectacles.

Com s’estructura

Té una durada total de 2000 hores (dos cursos), distribuits de la següent forma en horari de tarda:

ISD0 – Producció d’audiovisuals i espectacles 

Torn tarda (T) de 15:00 a 21:00

 

1r Curs

Mòduls professionals

Unitats Formatives

MP1. Planificació de projectes audiovisuals (231 hores) UF1. Valoració del projecte
UF2. Desglossament dels recursos
UF3. Caracterització dels recursos
UF4. Planificació i valoració econòmica de projectes
MP4. Planificació de projectes d’espectacles i esdeveniments (165 hores) UF1. Anàlisi del projecte
UF2. Desglossament dels recursos tècnics
UF3. Desglossament dels recursos humans
UF4. Planificació i valoració econòmica de projectes
MP6. Recursos expressius audiovisuals i escènics (165 hores) UF1. Elements de llenguatge audiovisual
UF2. Tècniques de realització audiovisual i posada en escena
UF3. El guió audiovisual
UF4. Elements de llenguatge escènic i d’espectacles
MP7. Mitjans tècnics audiovisuals i escènics (198 hores) UF1. Equips d’il·luminació i escenotècnia
UF2. Equipament de captació d’imatge
UF3. Equips de so
UF4. Mitjans tècnics en programes de televisió multicàmera
UF5. Equipament de postproducció en projectes audiovisuals
UF6. Equipament tècnic en projectes multimèdia
UF7. Sistemes d’emissió i difusió
MP9. Eines informàtiques per al desenvolupament de projectes audiovisuals i espectacles (99 hores) UF1. Eines informàtiques per a la presentació de projectes
UF2. Eines informàtiques de gestió dels guions
UF3. Eines informàtiques per a la planificació i valoració econòmica de projectes

2n Curs

Mòduls Professionals

Unitats Formatives

MP2. Gestió de projectes de cinema, vídeo i multimèdia (135 hores) UF1. Gestió de recursos humans
UF2. Gestió dels recursos tècnics i logístics
UF3. Gestió d’estudis i localitzacions
UF4. Gestió dels recursos econòmics
UF5. Gestió del registre i la producció
UF6. Gestió dels processos d’acabat
MP3. Gestió de projectes de televisió i ràdio (108 hores) UF1. Gestió dels recursos humans i materials en informatius
UF2. Gestió dels recursos humans i materials en retransmissions
UF3. Gestió dels recursos humans i materials en programes d’entreteniment
UF4. Gestió dels recursos humans i materials en programes dramàtics
UF5. Gestió dels recursos humans i materials en projectes de ràdio
MP5. Gestió de projectes d’espectacles i esdeveniments (108 hores) UF1. Gestió i selecció de mitjans tècnics i artístics
UF2. Gestió i selecció de personal i convidats
UF3. Gestió dels assajos i de la representació
UF4. Gestió financera i processos de tancament de la producció
MP8. Administració i promoció d’audiovisuals i espectacles (135 hores) UF1. Normativa legal
UF2. Contractació de recursos humans
UF3. Contractació de recursos tècnics i materials
UF4. Administració econòmica, comptable i fiscal de projectes
UF5. Explotació comercial
UF6. Promoció de projectes
MP10. Formació i orientació laboral (99 hores) UF1. Incorporació al treball
UF2. Prevenció de riscos laborals
MP11. Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores) UF1. Empresa i iniciativa emprenedora
MP12. Projecte de producció d’audiovisuals i espectacles (108 hores) UF1. Projecte de producció d’audiovisuals i espectacles
MP13. Formació en centres de treball (383 hores) Formació en centres de treball
Sortides professionals -Tècnic en producció de programes de televisió.
-Tècnic en producció d’obres cinematogràfiques.
-Tècnic en producció d’obres videogràfiques.
-Tècnic en producció de programes radiofònics.
-Tècnic en producció d’espectacles i obres teatrals.
Materials i llibres

Més informació a l’adreça del Departament d’Ensenyament: http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp