Preus Públics

Ensenyaments de cicles formatius de grau superior de formació professional inicial (derivats de la LOE) impartits en centres dependents del Departament d’Ensenyament:

– matrícula per curs: 360 euros
– matrícula per unitat formativa: 25 euros
– matrícula en el mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Les bonificacions i exempcions generals que es poden obtenir en el pagament de les taxes o els preus públics són les següents:

Bonificació del 50 % de l’import de la matrícula:

  • Per als membres de família nombrosa de categoria general i per als membres de famílies monoparentals (s’ha d’acreditar amb el carnet de família nombrosa o monoparental).
  • Persones que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut una beca del ministeri d’educació, cultura i esport. S’ha d’acreditar amb la resolució individual d’atorgament de la beca o el resguard de l’ingrés de la beca.

Exempció del 100% del pagament de la taxa

  • per als membres de família nombrosa de categoria especial
  • per a les víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills)
  • per a les persones amb discapacitat igual o superior al 33%
  • infants o adolescents en acolliment familiar.

A més d’aquestes bonificacions i exempcions generals hi ha taxes i preus públics relatius a serveis i ensenyaments del Departament que comporten bonificacions o exempcions addicionals descrites en la informació corresponent.

 

Serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament:

– servei d’assessorament: 60 euros
– inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits en activitats d’ensenyament no reglat, en l’experiència laboral, o en activitats socials (cicles de grau mitjà o de grau superior):
per crèdit dels títols LOGSE: 40 euros
per unitat formativa dels títols LOE: 18 euros