Preinscripcions per al curs 2023-2024

Calendari i dates de la preinscripció 2023-2024: Dates de la preinscripció del curs 2023-2024

Informació general de la preinscripció (web Estudiar a Catalunya)

Preu de la matrícula dels cicles formatius

Nou web Tria educativa on trobaràs tota la informació dels cicles formatius i on es responen moltes qüestions que us podeu plantejar:

Calendari detallat Preinscripció i Matrícula: PFI (Programes de formació i inserció)

1.-  Presentació de sol·licituds: del 2 al 12 de maig de 2023 i Entrevistes d’orientació: del 2 al 23 de maig.

OFERTA INICIAL PFI.PDF (28/04/2023)

 • Per fer la preinscripció i l’entrevista cal demanar cita prèvia trucant al 93 223 25 66 (ext. 244) o bé al 93 223 79 33:
  • PFI Aux. muntatge i manteniment d’equips informàtics
  • PFI Aux. reparació i manteniment de vehicles lleugers
  • PFI Aux. de fabricació mecànica i d’ajust i soldadura
  • PFI Aux. imatge personal: perruqueria i estètica
 • Documentació que cal portar:
  • Sol·licitud cumplimentada: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/inici/ (activa durant les dates del calendari).
  • Si l’alumne/a és major d’edat:
   • Original i fotocòpia del DNI, NIE o Passaport de l’alumne/a
   • Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària individual)
  • Si l’alumne/a és menor d’edat:
   • Original i fotocòpia del llibre de família o resolució del Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies (cas d’acolliment)
   • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o NIE/Passaport per alumnat estranger.
   • Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària individual)
   • Original i fotocòpia del DNI, NIE/Passaport (alumnat estranger), de pare, mare o tutor/a legal
  • Certificat d’estudis que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs realitzat o que està realitzant.
  • Per acreditar la condició de discapacitat: certificat dels serveis de valoració i orientació a persones amb discapacitat (CAD) del Departament de Drets Socials o bé un informe de l’EAP en què s’indiqui l’existència d’indicis raonables que l’alumne presenta discapacitat.

2.- Llistes amb el barem provisional/Sorteig: 25 de maig

3.- Reclamacions: del 26 de maig al 2 de juny

4.- Llistes amb el barem definitiu, un cop resoltes les reclamacions: 8 de juny

5.- Publicació de les llistes d’admesos: 28 de juny

6.- Matrícula PFI: del 3 al 14 de juliol

Calendari detallat Preinscripció i Matrícula: Cicles Formatius Grau Mitjà

Informació i calendari de preinscripció i matrícula TM50 – CFGM de Conducció de Vehicles de Transport per carretera (Preinscripció presencial) 

Oferta Inicial de places Cicles Formatius de Grau Mitjà 11 d’abril 2023 (veure PDF)

1.- Presentació de sol·licituds  (electrònica o de suport informàtic):

Del 12 al 18 d’abril 2023 (Alumnat de continuïtat)
Prepara la documentació necessària

 • Sol·licitud de preinscripció de formació professional de grau mitjà (clicar l’enllaç, baixar fins la secció “Pas 1” i desplegar la secció “per Internet”)
  Recordeu:
 • • Les famílies disposeu de dues opcions per realitzar la preinscripció (sol·licitud formulari electrònic i sol·licitud formulari en suport informàtic) i que es preferible que opteu, si és possible, per fer la preinscripció amb el formulari electrònic.
  • Si opteu per omplir la preinscripció amb suport informàtic haureu de presentar documentació i és molt important que no us deixeu res per presentar, per evitar quedar exclosos en el procés de continuïtat de manera que us resti possibilitats d’accedir a les places i estudi desitjats.
  • L’alumnat de continuïtat que quedi exclòs al primer procés de preinscripció dels cicles formatius de grau mitjà pot presentar una nova sol·licitud per al segon procés de preinscripció.

 • Qui es l’alumnat de continuïtat:
  • a) L’alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el quart curs de l’ESO en un centre ordinari, està cursant o ha cursat el GESO en el curs actual en un centre de formació d’adults o està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a quart d’ESO. També pot participar-hi l’alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el primer curs de batxillerat. (via d’accés 1, amb reserva de plaça del 70 %).
  • b) L’alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o de formació professional bàsica. Per aquesta via també pot participar l’alumnat que ha superat o està cursant un cicle formatiu de grau bàsic. (via d’accés 2, amb reserva de plaça del 20%).
  • c) L’alumnat que ha cursat o està cursant en el moment de presentar la sol·licitud el Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà (CAM), ha superat o està inscrit a la prova d’accés (inclòs si n’està exempt) o té altres requisits d’accés i que durant l’any de presentació de la sol·licitud compleix, com a màxim, 18 anys. (via d’accés 3, amb reserva de plaça del 10 %).

Per a aquest procés només es pot demanar places per al primer curs.

Un cop presentada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es podran modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments i centres sol·licitats, si és necessari. En aquest cas les dades vàlides seran les de la darrera modificació.

Del 9 al 15 de maig 2023 (Resta d’alumnat)
 • Qui és la resta d’alumnat:
  • a) L’alumnat que ha obtingut el títol de l’ESO l’any anterior en què es presenta la sol·licitud o que està cursant el quart curs de l’ESO o el primer de batxillerat, i que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització o no ha estat admès en aquesta convocatòria.
  • b) L’alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o de formació professional bàsica, o que ha superat o està cursant un cicle formatiu de grau bàsic i que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització o no ha estat admès en aquesta convocatòria.
  • c) L’alumnat que ha cursat o està cursant el Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà, ha superat o està inscrit a la prova d’accés (inclòs si n’està exempt) o té altres requisits d’accés i és major de 18 anys; també els menors de 18 anys, o que compleixen els 18 anys durant l’any en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, que no han participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització, o que no hi han estat admesos.
  • d) L’alumnat no esmentat en els apartats anteriors que té els requisits acadèmics d’accés que estableix la normativa corresponent, però que no reuneix les condicions establertes com alumnat de continuïtat per presentar la sol·licitud al procés amb continuïtat d’escolarització.
 • Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona, excepte l’alumnat que ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització però no ha estat admès, que també pot presentar una sol·licitud en el procés per a la resta de l’alumnat.
 • En la sol·licitud s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns, sempre ordenades per ordre de preferència.
 • La presentació de més d’una sol·licitud, excepte en els casos que es prevegin específicament, comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.
 • Enllaç a la presentació de la sol·licitud de preinscripció de formació professional de grau mitjà (clicar l’enllaç, baixar fins la secció “Pas 1” i desplegar la secció “per Internet”)
  Recordeu:
 • • Les famílies disposeu de dues opcions per realitzar la preinscripció (sol·licitud formulari electrònic i sol·licitud formulari en suport informàtic) i que es preferible que opteu, si és possible, per fer la preinscripció amb el formulari electrònic.
  • Si opteu per omplir la preinscripció amb suport informàtic haureu de presentar documentació i és molt important que no us deixeu res per presentar, per evitar quedar exclosos en el procés de continuïtat de manera que us resti possibilitats d’accedir a les places i estudi desitjats.

 

2.- Presentació de documentació  (electrònica o de suport informàtic):

Prepara la documentació necessària

 

3.- Publicació de llistat d’admeses i excloses a la preinscripció (provisional) (Alumnat continuïtat): (28 d’abril)

Aquest és el llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses per l’alumnat amb continuïtat d’escolarització. NO son llistats d’admesos al cicle.
Llistat admesos_exclosos.pdf

Consulta a la llista provisional, en línia

Per fer la consulta, la persona que va presentar la sol·licitud de preinscripció necessitarà:

• Document identificador (tipus de document —DNI, NIE, NIF o passaport— i número) de la persona que fa el tràmit de preinscripció.

• Codi de la sol·licitud que s’especifica en el resguard de la preinscripció.

4.- Període de reclamacions al llistat d’admesos i exclosos a la preinscripció (Alumnat continuïtat): (del 28 d’abril al 3 de maig)

Apartir d’avui mateix és possible presentar reclamacions. Des de la mateixa consulta individual, al peu, hi ha un model per descarregar i un enllaç per presentar-la, juntament amb la documentació que es consideri.

Vídeo tutorial sobre com presentar una reclamació.

• Si es va presentar una sol·licitud electrònica.

• Si es va presentar una sol·licitud en suport informàtic.

5.- Publicació del llistat d’admesos i exclosos a la preinscripció (definitiu) (Alumnat continuïtat): 

Llistat admesos_exclosos_definitiva.pdf(8 de maig)

Aquest és el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses per l’alumnat amb continuïtat d’escolarització. NO son llistats d’admesos al cicle.

 

6.- Publicació de la llista amb la puntuació provisional (TOT l’alumnat): (31 de maig)

Publicació de la llista de sol·licituds (alumnat de continuïtat) que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a (31 de maig)

Publicació de la llista de sol·licituds (resta d’alumnat) que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a (31 de maig)

 

7.- Presentació de reclamacions a la llista amb la puntuació provisional (TOT l’alumnat): (Del 31 de maig al 7 de juny) ​

 

8.- Publicació de la llista amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions (TOT l’alumnat):  ​​(14 de juny)

Publicació de la llista de sol·licituds (alumnat de continuitat) que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a (14 de juny)

Publicació de la llista de sol·licituds (resta alumnat) que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a (14 de juny)

 

9.- Publicació de la llista ordenada (TOT l’alumnat): (20 de juny)

CFGM Procés per a l’alumnat de continuïtat Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a (20 de juny)

CFGM Procés per a la resta de l’alumnat Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a (20 de juny)

 

10.- Publicació de la llista d’admesos (Aquesta és la llista on us diran en quin cicle/centre us han assignat la plaça)

30 de juny (Alumnat de continuïtat): Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a (30 de juny)  (Aquesta és la llista on us diran en quin cicle de la Mercè us han assignat la plaça)

Altres llistes:

30 de juny (Resta d’alumnat): Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a (30 de juny(Aquesta és la llista on us diran en quin cicle de la Mercè us han assignat la plaça)

Altres llistes:

 

Les famílies també podeu consultar l’assignació mitjançant la consulta individual.

Per realitzar la consulta les famílies necessitareu:
• El Document identificador (tipus de document – DNI, NIE, NIF o passaport – i número) de la persona que fa el tràmit de preinscripció.
• El codi de la preinscripció.

 

 

IMPORTANT: Criteris d’assignació de la plaça segons la via d’accés

 

 

 

11.- PERÍODE DE MATRÍCULA (Grau Mitjà)

Del 3 al 7 de juliol de 2023

Formulari de sol·licitud de matrícula: FORMULARI . Un cop omplert s’ha d’anar a l’institut a formalitzar la matrícula els dies del calendari de matrícula

 

12. -ACTE PÚBLIC DE LA GESTIÓ DE LA LLISTA D’ESPERA (20 DE JULIOL)

LLISTA DE VACANTS

Lloc: Sala COWORKING de l’Institut.

Dia i hora: 20 de juliol a les 9:30h.

Destinataris: persones que han fet la preinscipció i estan en llista d’espera (primera opció).

Procediment: es seguirà el procediment general tenint en compte també que:

  • En primer lloc, les vacants resultants després de la matrícula s’ofereixen (i les ocupen) els alumnes en llista d’espera del procés d’alumnat amb continuïtat d’escolarització.
  • Un cop acabada aquesta llista, i si encara resten vacants, s’ofereixen (i les ocupen) els alumnes del procés per a la resta de l’alumnat.

En el moment que us assignin plaça podreu accedir al FORMULARI de sol·licitud de matrícula i gestionar la matrícula a Secretaria si heu portat la documentació.

 

13.- Publicació de vacants (2a fase d’admisió) (24 de juliol)

Informe Vacants 2a Fase d’admisio.PDF

Quins són els passos a seguir per a la segona fase d’admissió?

14.- Ampliació de sol·licituds de la 2a fase d’admisió de participants en la preinscripció (del 25 al 27 de juliol)

15.- Publicació de la llista d’admesos (2a fase d’admisió) (31 de juliol)

(Alumnat de continuïtat): Alumnat assignat al centre amb indicació de la primera petició a (31 de juliol)  (Aquesta és la llista on us diran en quin cicle/centre us han assignat la plaça)

Alumnat preinscrits de continuïtat (2a fase d’admisió)

(Resta d’alumnat): Alumnat assignat al centre amb indicació de la primera petició a (31 de juliol(Aquesta és la llista on us diran en quin cicle/centre us han assignat la plaça)

Alumnat preinscrit (resta) (2a fase d’admisió)

13.- PERÍODE DE MATRÍCULA 2A FASE D’ADMISIÓ: de l’1 al 5 de setembre


Calendari detallat Preinscripció i Matrícula: Cicles Formatius Grau Superior

Oferta Inicial de places Cicles Formatius de Grau Superior 25 de maig (veure PDF)

1.- Presentació de sol·licituds  (electrònica o de suport informàtic): Del 26 de maig a l’1 de juny de 2023.

2.- Presentació de documentació  (electrònica o de suport informàtic): (2 de juny)

3.- Publicació de la llista amb el barem provisional: (26 de juny)

Cicles de formació professional de grau superior: Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a (26 de juny)

7.- Presentació de reclamacions a la llista amb la puntuació provisional: (Del 26 de juny al 3 de juliol)

8.- Publicació de la llista amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: (6 de juliol)

Cicles de formació professional de grau superior – Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a (6 de juliol)

Consulta individual: Revisa la llista amb la puntuació després de les reclamacions

9.- Publicació de la llista ordenada: (10 de juliol)

Cicles de formació professional de grau superior – Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a (10 de juliol)

10.- Publicació de la llista d’admesos (Aquesta és la llista on us diran en quin cicle/centre us han assignat la plaça): (18 de juliol)

Cicles de formació professional de grau superior – Llista d’admesos Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a (18 de juliol)

També podeu realitzar la consulta individual. 
Accedint amb:

• El Document identificador (tipus de document – DNI, NIE, NIF o passaport – i número) de la persona que fa el tràmit de preinscripció.
• El codi de la preinscripció.

Altres llistes:

 

11.- PERÍODE DE MATRÍCULA (Grau Superior): Del 19 al 24 de juliol 2023

12.- Acte públic de gestió de la llista d’espera​: 26 de juliol

LLISTA DE VACANTS

Lloc: Sala COWORKING de l’Institut.

Dia i hora: 26 de juliol a les 9:30h.

Destinataris: persones que han fet la preinscipció i estan en llista d’espera (primera opció).

Procediment: es seguirà el procediment general tenint en compte també que:

   • En primer lloc, les vacants resultants després de la matrícula s’ofereixen (i les ocupen) els alumnes en llista d’espera del procés d’alumnat amb continuïtat d’escolarització.
   • Un cop acabada aquesta llista, i si encara resten vacants, s’ofereixen (i les ocupen) els alumnes del procés per a la resta de l’alumnat.

En el moment que us assignin plaça podreu accedir al FORMULARI de sol·licitud de matrícula i gestionar la matrícula a Secretaria. És molt important que porteu documentació el mateix dia per poder formalitzar la matrícula.

 

Vacants – provisional – per a la segona fase d’admissió de cicles de formació professional de grau superior.

El proper dia 5 de setembre es publicarà la llista de vacants ja definitiva.

Vacants – Definitives – per a la segona fase d’admissió de cicles de formació professional de grau superior. 05.09.2023

Quins són els passos a seguir per a la segona fase d’admissió?

13.- Ampliació de sol·licituds de participants en la preinscripció (2a fase d’admisió): 6 i 7 de setembre

14.- Publicació llista d’admesos 2a fase d’admisió: 8 de setembre 

15.- PERÍODE DE MATRÍCULA 2a FASE D’ADMISIÓ (Grau Superior): del 8 al 12 de setembre


Més informació:

Informació general de la preinscripció (web Estudiar a Catalunya)

Preu de la matrícula dels cicles formatius

Nou web Tria educativa on trobaràs tota la informació dels cicles formatius i on es responen moltes qüestions que us podeu plantejar:

També ofereixen un servei d’informació:

 • Oficina d’atenció d’accés a la formació professional:

• Dilluns a dijous, de 8.30 a 17.00 hores.
• Divendres i vigílies de festius, de 8.30 a 14 hores
La seva pàgina web és https://fp.edubcn.cat/info/oficina-acces i podreu contactar a través de la següent adreça oficinafp.ceb@gencat.cat.

Les famílies i l’alumnat tenen a la seva disposició diversos serveis d’informació sobre l’oferta d’estudis, preinscripció, matrícula, homologació de títols i beques.

 • El Punt infoJOVE Sant-Montjuïc: Dilluns i dijous de 10:00h a 14:00h – De dilluns a divendres de 16:00h a 20:00h.

Tel: 93 291 42 54 / WhatsApp 601 648 514 – C/ Muntadas, 5  (Casa del Mig- Parc de l’Espanya Industrial)

 • Antena La Marina Punt infoJOVE: Dimarts i dijous de 16:00 a 20:00h
Telèfon 937 070 409 / WhatsApp: 601 640 798 – Carrer del Foc 128, Espai Jove La Bàscula

Oferta Formativa Institut Mare de Déu de la Mercè

Homologació

Homologación de títulos y estudios hechos en el extranjero con los títulos equivalentes españoles