Preinscripcions per al curs 2023-2024

Calendari i dates de la preinscripció 2023-2024: Dates de la preinscripció del curs 2023-2024

Informació general de la preinscripció (web Estudiar a Catalunya)

Preu de la matrícula dels cicles formatius

Nou web Tria educativa on trobaràs tota la informació dels cicles formatius i on es responen moltes qüestions que us podeu plantejar:

Calendari detallat Preinscripció i Matrícula: PFI (Programes de formació i inserció)

1.-  Presentació de sol·licituds: (per concretar) i Entrevistes d’orientació: (per concretar).

 • Per fer la preinscripció i l’entrevista cal demanar cita prèvia a:
  • PFI Aux. muntatge i manteniment d’equips informàtics i PFI Aux. reparació i manteniment de vehicles lleugers: 93 223 79 33
  • PFI Aux. de fabricació mecànica i d’ajust i soldadura i PFI Aux. imatge personal: perruqueria i estètica: 93 223 25 66 (ext. 244)
 • Documentació que cal portar:
  • Sol·licitud cumplimentada: (https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/inici/)
  • Si l’alumne/a és major d’edat:
   • Original i fotocòpia del DNI, NIE o Passaport de l’alumne/a
   • Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària individual)
  • Si l’alumne/a és menor d’edat:
   • Original i fotocòpia del llibre de família o resolució del Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies (cas d’acolliment)
   • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o NIE/Passaport per alumnat estranger.
   • Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària individual)
   • Original i fotocòpia del DNI, NIE/Passaport (alumnat estranger), de pare, mare o tutor/a legal
  • Certificat d’estudis que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs realitzat o que està realitzant.
  • Per acreditar la condició de discapacitat: certificat dels serveis de valoració i orientació a persones amb discapacitat (CAD) del Departament de Drets Socials o bé un informe de l’EAP en què s’indiqui l’existència d’indicis raonables que l’alumne presenta discapacitat.

2.- Llistes amb el barem provisional/Sorteig:

 • Llistes provisionals de sol·licituds

3.- Reclamacions:

4.- Llistes amb el barem definitiu, un cop resoltes les reclamacions:

 • Llistat amb el barem definitiu

5.- Publicació de les llistes d’admesos:

 • Preinscrits al centre amb assignació
 • Oferta de places

6.- Matrícula PFI:   (per concretar)

Calendari detallat Preinscripció i Matrícula: Cicles Formatius Grau Mitjà

1.- Presentació de sol·licituds  (electrònica o de suport informàtic):

Del 12 al 18 d’abril 2023 (Alumnat de continuïtat)
Oferta Inicial de places Cicles Formatius de Grau Mitjà (veure PDF)

Prepara la documentació necessària

 • Sol·licitud de preinscripció de formació professional de grau mitjà (clicar l’enllaç, baixar fins la secció “Pas 1” i desplegar la secció “per Internet”)
  Recordeu:
 • • Les famílies disposeu de dues opcions per realitzar la preinscripció (sol·licitud formulari electrònic i sol·licitud formulari en suport informàtic) i que es preferible que opteu, si és possible, per fer la preinscripció amb el formulari electrònic.
  • Si opteu per omplir la preinscripció amb suport informàtic haureu de presentar documentació i és molt important que no us deixeu res per presentar, per evitar quedar exclosos en el procés de continuïtat de manera que us resti possibilitats d’accedir a les places i estudi desitjats.
  • L’alumnat de continuïtat que quedi exclòs al primer procés de preinscripció dels cicles formatius de grau mitjà pot presentar una nova sol·licitud per al segon procés de preinscripció.

 • Qui es l’alumnat de continuïtat:
  • a) L’alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el 4t curs de l’ESO o està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t d’ESO (via d’accés 1, amb reserva de plaça del 70 %).
  • b) L’alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI), un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica (via d’accés 2, amb reserva de plaça del 20%).
  • c) L’alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà (CAM) , ha superat la prova d’accés (inclòs si n’està exempt –PFI–) o té altres requisits d’accés i que durant l’any de presentació de la sol·licitud fa, com a màxim, 18 anys (via d’accés 3, amb reserva de plaça del 10 %).

Per a aquest procés només es pot demanar places per al primer curs.

Un cop presentada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es podran modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments i centres sol·licitats, si és necessari. En aquest cas les dades vàlides seran les de la darrera modificació.

Del 9 al 15 de maig 2023 (Resta d’alumnat)

 

 • Qui és la resta d’alumnat:
  • a) L’alumnat que ha obtingut el títol de l’ESO anteriorment a l’any en què es presenta la sol·licitud o que està cursant el 4t curs de l’ESO, però no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització, o no ha estat admès en aquesta convocatòria.
  • b) L’alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització o no ha estat admès en aquest convocatòria.
  • c) L’alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà, ha superat la prova d’accés (inclòs si n’està exempt) o té altres requisits d’accés i és major de 18 anys; també els menors de 18 anys o que fan els 18 anys durant l’any en què es presenta la sol·licitud de preinscripció que no han participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització, o que no hi han estat admesos
 • Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona, excepte l’alumnat que ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització però no ha estat admès, que també pot presentar una sol·licitud en el procés per a la resta de l’alumnat.
 • En la sol·licitud s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns, sempre ordenades per ordre de preferència.
 • La presentació de més d’una sol·licitud, excepte en els casos que es prevegin específicament, comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.
 • Enllaç a la presentació de la sol·licitud de preinscripció de formació professional de grau mitjà (clicar l’enllaç, baixar fins la secció “Pas 1” i desplegar la secció “per Internet”)
  Recordeu:
 • • Les famílies disposeu de dues opcions per realitzar la preinscripció (sol·licitud formulari electrònic i sol·licitud formulari en suport informàtic) i que es preferible que opteu, si és possible, per fer la preinscripció amb el formulari electrònic.
  • Si opteu per omplir la preinscripció amb suport informàtic haureu de presentar documentació i és molt important que no us deixeu res per presentar, per evitar quedar exclosos en el procés de continuïtat de manera que us resti possibilitats d’accedir a les places i estudi desitjats.

2.- Presentació de documentació  (electrònica o de suport informàtic):

Prepara la documentació necessària

3.- Publicació de llistat d’admesos i exclosos a la preinscripció (provisional) (Alumnat continuïtat): (data per concretar)

Aquest és el llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses per l’alumnat amb continuïtat d’escolarització. NO son llistats d’admesos al cicle.

4.- Període de reclamacions al llistat d’admesos i exclosos a la preinscripció (Alumnat continuïtat): (data per concretar)

Apartir d’avui mateix és possible presentar reclamacions. Des de la mateixa consulta individual, al peu, hi ha un model per descarregar i un enllaç per presentar-la, juntament amb la documentació que es consideri.

5.- Publicació del llistat d’admesos i exclosos a la preinscripció definitiu (Alumnat continuïtat): (data per concretar)

Aquest és el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses per l’alumnat amb continuïtat d’escolarització. NO son llistats d’admesos al cicle.

Nombre de sol·licituds admeses que han demanat el centre i ensenyament en primera petició per al primer curs a (data per concretar)

6.- Publicació de la llista amb la puntuació provisional (TOT l’alumnat): (data per concretar)

Publicació de la llista de sol·licituds (alumnat de continuïtat) que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a (data per concretar)

Publicació de la llista de sol·licituds (resta d’alumnat) que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a (data per concretar)

7.- Presentació de reclamacions a la llista amb la puntuació provisional (TOT l’alumnat): (data per concretar) ​

8.- Publicació de la llista amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions (TOT l’alumnat):  ​​(data per concretar)

Publicació de la llista de sol·licituds (alumnat de continuitat) que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a (data per concretar)

Publicació de la llista de sol·licituds (resta alumnat) que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a (data per concretar)

9.- Publicació de la llista ordenada (TOT l’alumnat): (data per concretar)

CFGM – 2022-2023 – Procés per a l’alumnat de continuïtat Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a (data per concretar)

CFGM -2022-2023 – Procés per a la resta de l’alumnat Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a (data per concretar)

 

 

10.- Publicació de la llista d’admesos (Aquesta és la llista on us diran en quin cicle/centre us han assignat la plaça)

(data per concretar) (Alumnat de continuïtat): Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a (data per concretar (Aquesta és la llista on us diran en quin cicle/centre us han assignat la plaça)

Altres llistes:

   • Preinscrits al Centre (alumnat de continuïtat de Grau Mitjà)
   • Llista d’espera (alumnat continuïtat de Grau Mitjà)

15 de juliol (Resta d’alumnat): Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a (data per concretar(Aquesta és la llista on us diran en quin cicle/centre us han assignat la plaça)

Altres llistes:

   • Presincrits al Centre (resta d’alumnat de Grau Mitjà):
   • Llista d’espera (resta d’alumnat de Grau Mitjà)

 

IMPORTANT: Criteris d’assignació de la plaça segons la via d’accés

 

11.- PERÍODE DE MATRÍCULA (Grau Mitjà)

Del 3 al 7 de juliol de 2023

Formulari de sol·licitud de matrícula: FORMULARI . Un cop omplert s’ha d’anar a l’institut a formalitzar la matrícula els dies del calendari de matrícula

 

Calendari detallat Preinscripció i Matrícula: Cicles Formatius Grau Superior

Oferta Inicial de places Cicles Formatius de Grau Superior (veure PDF)

1.- Presentació de sol·licituds  (electrònica o de suport informàtic): Del 26 de maig a l’1 de juny de 2023.

2.- Presentació de documentació  (electrònica o de suport informàtic): (data per concretar)

3.- Publicació de la llista amb el barem provisional: (data per concretar)

Cicles de formació professional de grau superior: Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a (data per concretar)

7.- Presentació de reclamacions a la llista amb la puntuació provisional: (data per concretar)

8.- Publicació de la llista amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: (data per concretar)

Cicles de formació professional de grau superior – Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a (data per concretar)

9.- Publicació de la llista ordenada: (data per concretar)

Cicles de formació professional de grau superior – Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a (data per concretar)

10.- Publicació de la llista d’admesos (Aquesta és la llista on us diran en quin cicle/centre us han assignat la plaça): (data per concretar)

Cicles de formació professional de grau superior – Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a (data per concretar)

Altres llistes:

   • Preinscrits al centre (alumnat CFGS)
   • Llista d’espera (alumnat CFGS)

 

11.- PERÍODE DE MATRÍCULA (Grau Superior): Del 19 al 24 de juliol 2023


Més informació:

Informació general de la preinscripció (web Estudiar a Catalunya)

Preu de la matrícula dels cicles formatius

Nou web Tria educativa on trobaràs tota la informació dels cicles formatius i on es responen moltes qüestions que us podeu plantejar:

També ofereixen un servei d’informació:

 • Oficina d’atenció d’accés a la formació professional:

• Dilluns a dijous, de 8.30 a 17.00 hores.
• Divendres i vigílies de festius, de 8.30 a 14 hores
La seva pàgina web és https://fp.edubcn.cat/info/oficina-acces i podreu contactar a través de la següent adreça oficinafp.ceb@gencat.cat.

Les famílies i l’alumnat tenen a la seva disposició diversos serveis d’informació sobre l’oferta d’estudis, preinscripció, matrícula, homologació de títols i beques.

 • El Punt infoJOVE Sant-Montjuïc: Dilluns i dijous de 10:00h a 14:00h – De dilluns a divendres de 16:00h a 20:00h.

Tel: 93 291 42 54 / WhatsApp 601 648 514 – C/ Muntadas, 5  (Casa del Mig- Parc de l’Espanya Industrial)

 • Antena La Marina Punt infoJOVE: Dimarts i dijous de 16:00 a 20:00h
Telèfon 937 070 409 / WhatsApp: 601 640 798 – Carrer del Foc 128, Espai Jove La Bàscula

Oferta Formativa Institut Mare de Déu de la Mercè

Homologació

Homologación de títulos y estudios hechos en el extranjero con los títulos equivalentes españoles