Portes Obertes Virtuals 2021


Davant l’actual situació de l’expansió del coronavirus hem decidit realitzar unes Portes Obertes Virtuals molt especials. Sabem de la voluntat que teniu les famílies de conèixer la informació dels centres educatius de primera mà, així com la nostra de fer-vos-la arribar de la millor manera possible.

Per aquest motiu realitzarem una sèrie de videoconferències de cadascuna de les famílies professionals, tant de PFI, Grau Mitjà com de Grau Superior.

Les dates de les videoconferències son les següents:

 • Setmana del 26 d’abril: Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Si no podeu assistir a les conferències, no us preocupeu, hem realitzat uns vídeos on us mostrem l’institut i els cicles formatius que oferim, a més a més, d’informació relativa a la preinscripció i matrícula. 

En aquest Tour Virtual trobareu les següents seccions:


Tingueu en compte que qualsevol dubte que us sorgeixi, la podeu enviar al correu del centre (inslamerce@xtec.cat) o als contactes que trobareu a cadascuna de les famílies professionals.

L’Institut Mare de Déu de La Mercè

L’Institut Mare de Déu de La Mercè és un centre públic que pertany als centres de la Generalitat de Catalunya. En aquest centre s’imparteixen títols oficials de formació professional de grau mitjà i grau superior i programes de formació i inserció al mon laboral.

El centre promou la formació integral dels nostres alumnes fonamentada en el respecte pels drets humans, donant una especial rellevància a l’educació en la igualtat home-dona.


Dins el procés educatiu, el centre pretén adaptar l’alumnat al món laboral tot encaminant-lo i corregint actituds personals si s’escau, per tal de situar-los adequadament dins dels perfils que l’activitat laboral manifesta necessitar.

Un punt clau en aquest procés educatiu consisteix en el foment de la cultura emprenedora entre l’alumnat.

Tanmateix, des del centre es pretén que l’alumnat s’impliqui en moviments d’innovació i transferència del coneixement amb l’ajuda i acompanyament del professorat, interactuant amb altres centres i institucions.

L’institut està implicat en els següents projectes educatius:

La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa. Els objectius són:

 • adequar la formació professional a les necessitats de les empreses,
 • establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent,
 • millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants de formació professional.

La formació dual aporta als alumnes:

 • millorar el currrículum professional
 • desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real
 • afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat
 • reconèixer el valor que aporta l’estudiant per l’activitat desenvolupada a l’empresa

Alhora l’empresa i el centre educatiu també n’obtenen beneficis, en tant en quant incorporen personal qualificat a l’empresa,i els centres intercanvien i transfereixen coneixements amb les empreses.

Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

A l’institut Mare de Déu de la Mercè oferim per als cicles de grau mitjà, els cicles de grau superior i als programes del PTT-PFI  la possibilitat de fer estades d’Erasmus+ a l’estranger i projectes vinculats a l’Erasmus, entre altres.

Si voleu tenir més informació podeu consultar el següent enllaç.

El servei d’Assessorament i Reconeixement de l’experiència laboral cerca reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.

En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.

S’adreça A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral en empreses o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

Les pràctiques en empresa són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l’alumnat d’ensenyaments programes de formació i inserció, Formació Professional Inicial, Cicles formatius d’Arts Plàstiques i Disseny, Ensenyaments Esportius, Batxillerat i Ensenyaments Artístics Superiors, en centres de treball, mitjançant un acord de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa.

Aquestes pràctiques i estades formen part del programa formatiu (curricular) d’aquests ensenyaments.

Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

En aquest projecte es busca la millora dels resultats educatius dels alumnes mitjançant l’implantació de metodologies col·laboratives d’aprenentatge competencial basat en reptes i projectes per tal d’afavorir l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i les competències transversals i augmentar l’èxit acadèmic de l’alumnat dels ensenyaments professionals.
Per a més informació podeu consultar el següent enllaç.


Perquè estudiar a La Mercè?

Informació General

En aquesta secció s’explica la normativa referent a la preinscripció i els requisits d’accés a cadascun dels estudis que es poden cursar en el nostre institut.

Podeu veure el vídeo següent on expliquem els dubtes més freqüents que hi ha a l’hora de realitzar la preinscripció i matrícula.


Preinscripció

Tota la informació sobre la preinscripció la podeu trobar en aquest enllaç.

Itineraris

A l’hora d’escollir uns estudis de Grau Mitjà s’ha de tenir en compte que potser no es podrà accedir als estudis demanats a primera opció. Tot i així, encara es podria accedir, en un futur, als estudis de Grau Superior corresponents a la família professional de la que no s’ha obtingut la plaça.

Per poder accedir, en un futur, a aquests estudis de Grau Superior s’ha d’escollir uns estudis de Grau Mitjà afins a aquella família professional.

Per exemple:

Si volem realitzar els estudis de GM de Videodisjòquei i So, de la família professional d’imatge i So, però no obtenim plaça, encara podrem accedir als estudis de Grau Superior de la mateixa família si tenim un Grau Mitjà d’una família afí, com per exemple, el Grau Mitjà de  Sistemes Microinformàtics i Xarxa de la Família Professional d’informàtica i Comunicacions, entre d’altres.

Així doncs, a la preinscripció de Grau Mitjà hem de pensar també quins estudis de Grau Superior voldrem realitzar al acabar per tal d’aconseguir arribar sense perdre’ns pel camí.

Podeu veure el llistat sencer de les afinitats entre les famílies professionals en aquest enllaç.

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Els tràmits són:

 • per cursar un programa de formació i inserció organitzat pel Departament d’Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer la preinscripció i matrícula segons les directrius d’aquest Departament.
 • per cursar un programa de formació i inserció (PFI) organitzat per centres docents privats o establiments, cal informar-se’n en el mateix centre o establiment.

Si voleu coneixer amb més profunditat aquests estudis podeu veure el següent vídeo i anar a aquest enllaç.

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

Més informació en aquest enllaç.

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Més informació en aquest enllaç.

Podeu ampliar la informació accedint a la pàgina oficia del Departament d’Educacio i a la web d’estudiar a Catalunya.

Famílies professionals

En aquesta secció trobareu la nostra oferta educativa agrupada per famílies professionals.

Per cadascuna d’elles trobareu els cicles de grau mitjà i de grau superior que s’ofereixen i a més a més diferents enllaços que us poden ser d’utilitat, com per exemple, el correu electrònic de la persona de referència per si teniu algun dubte sobre els estudis.

Cicles de Grau Mitjà

Els estudis de grau mitjà tenen una durada de 2000 hores dividides en dos anys, dos cursos acadèmics, on en el segon curs es realitzaran pràctiques en empresa. Els estudis són gratuïts i només es cobra una taxa de 50 euros.

A continuació podeu veure els vídeos amb la informació sobre cadascun dels cicles que s’imparteixen de grau mitjà:

Cicles de Grau Superior

Els estudis de grau superior s’anomenen cicles i tenen una durada de 2000 hores dividides en dos anys, dos cursos acadèmics, on en el segon curs es realitzaran pràctiques en empresa.

A més a més, en alguns dels cicles de grau superior només s’ofereix la modalitat DUAL d’aquests estudis. Podeu trobar més informació sobre aquesta modalitat en el següent enllaç.

Els estudis de grau superior tenen un preu públic i una taxa de centre de 50 euros.

A continuació podeu veure tots els cicles de grau superior que s’imparteixen en el centre: