L’Institut Mare de Déu de La Mercè

L’Institut Mare de Déu de La Mercè és un centre públic que pertany als centres de la Generalitat de Catalunya. En aquest centre s’imparteixen títols oficials de formació professional de grau mitjà i grau superior i programes de formació i inserció al mon laboral.

El centre promou la formació integral dels nostres alumnes fonamentada en el respecte pels drets humans, donant una especial rellevància a l’educació en la igualtat home-dona.


Dins el procés educatiu, el centre pretén adaptar l’alumnat al món laboral tot encaminant-lo i corregint actituds personals si s’escau, per tal de situar-los adequadament dins dels perfils que l’activitat laboral manifesta necessitar.

Un punt clau en aquest procés educatiu consisteix en el foment de la cultura emprenedora entre l’alumnat.

Tanmateix, des del centre es pretén que l’alumnat s’impliqui en moviments d’innovació i transferència del coneixement amb l’ajuda i acompanyament del professorat, interactuant amb altres centres i institucions.

L’institut està implicat en els següents projectes educatius:

La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa. Els objectius són:

  • adequar la formació professional a les necessitats de les empreses,
  • establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent,
  • millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants de formació professional.

La formació dual aporta als alumnes:

  • millorar el currrículum professional
  • desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real
  • afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat
  • reconèixer el valor que aporta l’estudiant per l’activitat desenvolupada a l’empresa

Alhora l’empresa i el centre educatiu també n’obtenen beneficis, en tant en quant incorporen personal qualificat a l’empresa,i els centres intercanvien i transfereixen coneixements amb les empreses.

Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

A l’institut Mare de Déu de la Mercè oferim per als cicles de grau mitjà, els cicles de grau superior i als programes del PTT-PFI  la possibilitat de fer estades d’Erasmus+ a l’estranger i projectes vinculats a l’Erasmus, entre altres.

Si voleu tenir més informació podeu consultar el següent enllaç.

El servei d’Assessorament i Reconeixement de l’experiència laboral cerca reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.

En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.

S’adreça A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral en empreses o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

Les pràctiques en empresa són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l’alumnat d’ensenyaments programes de formació i inserció, Formació Professional Inicial, Cicles formatius d’Arts Plàstiques i Disseny, Ensenyaments Esportius, Batxillerat i Ensenyaments Artístics Superiors, en centres de treball, mitjançant un acord de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa.

Aquestes pràctiques i estades formen part del programa formatiu (curricular) d’aquests ensenyaments.

Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

En aquest projecte es busca la millora dels resultats educatius dels alumnes mitjançant l’implantació de metodologies col·laboratives d’aprenentatge competencial basat en reptes i projectes per tal d’afavorir l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i les competències transversals i augmentar l’èxit acadèmic de l’alumnat dels ensenyaments professionals.
Per a més informació podeu consultar el següent enllaç.


Perquè estudiar a La Mercè?

Famílies professionals

En aquesta secció trobareu la nostra oferta educativa agrupada per famílies professionals.

Per cadascuna d’elles trobareu els cicles de grau mitjà i de grau superior que s’ofereixen i a més a més diferents enllaços que us poden ser d’utilitat, com per exemple, el correu electrònic de la persona de referència per si teniu algun dubte sobre els estudis.

Cicles de Grau Mitjà

Els estudis de grau mitjà tenen una durada de 2000 hores dividides en dos anys, dos cursos acadèmics, on en el segon curs es realitzaran pràctiques en empresa. Els estudis són gratuïts i només es cobra una taxa de 50 euros.

A continuació podeu veure els vídeos amb la informació sobre cadascun dels cicles que s’imparteixen de grau mitjà:

Cicles de Grau Superior

Els estudis de grau superior s’anomenen cicles i tenen una durada de 2000 hores dividides en dos anys, dos cursos acadèmics, on en el segon curs es realitzaran pràctiques en empresa.

A més a més, en alguns dels cicles de grau superior només s’ofereix la modalitat DUAL d’aquests estudis. Podeu trobar més informació sobre aquesta modalitat en el següent enllaç.

Els estudis de grau superior tenen un preu públic i una taxa de centre de 50 euros.

A continuació podeu veure tots els cicles de grau superior que s’imparteixen en el centre i el nombre de grups de cadascun d’ells (cada grup son 30 alumnes):