Manteniment i reparació en rellotgeria

Enllaç d’accés a la WEB del Departament de Fabricació Mecànica

Qui el pot cursar Aquelles persones que tinguin el títol de Graduat en educació secundària, FP1, que hagin superat la prova d’accés a CFGM o que hagin superat el curs d’accés a grau mitjà.
Què s’apren Proporciona els coneixements necessaris per realitzar les diferents operacions en els processos de restauració per mecanització i manteniment d’aparells de mesura i control. Realitzar les diferents operacions en els processos de mecanització.
Com s’estructura Té una durada total de 2000 hores (dos cursos), distribuits de la següent forma en horari de tarda:

FM21 – Manteniment i reparació en rellotgeria 

Torn tarda (T) de 15:00 a 21:00

1r Curs

Mòduls professionals

Unitats Formatives

MP1. Processos de mecanització (99 hores) UF1. Processos de mecanització per arrencament de ferritja
UF2. Processos de mecanització per abrasió, electroerosió, procediments especials, tall i conformat
UF3. Costos de mecanització
UF4. Tractaments tèrmics
MP3. Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat i processos especials (157 hores) UF1. Fabricació per abrasió
UF2. Fabricació per electroerosió
UF3. Fabricació per processos especials
UF4. Fabricació per tall
UF5. Processos de conformat
UF6. Processos de soldadura
MP4. Fabricació per arrencament de ferritja (264 hores) UF1. Torn
UF2. Fresadora
UF3. Màquines auxiliars per a l’arrencament de ferritja
UF4. Organització de processos de mecanització per arrencament de ferritja
MP5. Sistemes automatitzats (99 hores) UF1. Preparació de sistemes automàtics
UF2. Programació de sistemes automàtics
MP6. Interpretació i representació gràfica (99 hores) UF1. Interpretació gràfica
UF2. Representació gràfica
MP8. Formació i orientació laboral (99 hores) UF1. Incorporació al treball
UF2. Prevenció de riscos laborals

2n Curs

Mòduls Professionals

Unitats Formatives

MP2. Mecanització per control numèric (198 hores) UF1. Programació de màquines de CNC
UF2. Preparació de màquines de CNC
UF3. Mecanització en màquines de CNC
MP7. Metrologia i assajos (99 hores) UF1. Metrologia
UF2. Assajos mecànics, metal·logràfics i no destructius
UF3. Control de processos
UF4. Sistemes i models de gestió de qualitat
MP9. Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores) UF1. Empresa i iniciativa emprenedora
MP10. Anglès tècnic (99 hores) UF1. Anglès tècnic
MP11. Síntesi (66 hores) UF1. Síntesi
MP12. Formació en centres de treball (383 hores) Formació en centres de treball
MP13. Manteniment i reparació en rellotgeria (290 hores) UF1. Manteniment i reparació de rellotges mecànics, bàsics
UF2. Manteniment i reparació de rellotges mecànics, amb calendaris
UF3. Manteniment i reparació de rellotges mecànics, amb sistemes de càrrega automàtica
UF4. Manteniment i reparació de rellotges mecànics, amb mecanismes de cronògraf
UF5. Manteniment i reparació de rellotges amb base electrònica
Sortides professionals -Preparador de màquines de fabricació.
-Reparador d’equips de mesura i control.
-Mantenidor d’equips de mesura i control.
-Verificador de productes micromecànics.
Materials i llibres

Més informació a l’adreça del Departament d’Ensenyament: http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp