Instal·lacions de telecomunicacions

Qui el pot cursar Aquelles persones que tinguin el títol de Graduat en educació secundària, FP1, que hagin superat la prova d’accés a CFGM o que hagin superat el curs d’accés a grau mitjà.
Què s’apren Proporciona els coneixements necessaris per muntar i mantenir instal•lacions de telecomunicacions i audiovisuals, instal•lacions de radiocomunicacions i instal•lacions domòtiques, aplicant normativa i reglamentació vigent.
Com s’estructura Té una durada total de 2000 hores (dos cursos), distribuits en horari de mati:

EE30 – Instal·lacions de telecomunicacions

1r Curs

Mòduls professionals

Unitats Formatives

MP1. Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis (132 hores) UF1. Instal·lacions d’antenes
UF2. Instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació
MP3. Instal·lacions de megafonia i sonorització (132 hores) UF1. Configuració d’instal·lacions de megafonia i sonorització
UF2. Muntatge d’instal·lacions de megafonia i sonorització
UF3. Manteniment d’instal·lacions de megafonia i sonorització
MP5. Equips microinformàtics (132 hores) UF1. Muntatge d’equips informàtics
UF2. Instal·lació i configuració d’equips informàtics
UF3. Manteniment d’equips informàtics
UF4. Aplicacions informàtiques
 MP8. Instal·lacions elèctriques bàsiques (165 hores)
UF1. Muntatge de circuits elèctrics bàsics
UF2. Instal·lacions elèctriques bàsiques en habitatges
UF3. Instal·lacions elèctriques bàsiques en locals
UF4. Instal·lacions de motors elèctrics
MP9. Electrònica aplicada (231 hores) UF1. Circuits de corrent continu i electromagnetisme
UF2. Circuits de corrent altern
UF3. Electrònica analògica
UF4. Electrònica digital no programable
UF5. Electrònica digital microprogramable
MP10. Formació i orientació laboral (99 hores) UF1. Incorporació al treball
UF2. Prevenció de riscos laborals

2n Curs

Mòduls Professionals

Unitats Formatives

MP2. Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia (231 hores) UF1. Muntatge de xarxes locals cablades
UF2. Instal·lació i manteniment de xarxes locals cablades
UF3. Infraestructures de xarxes de dades sense fil
UF4. Centraletes telefòniques de baixa capacitat
MP4. Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica (132 hores) UF1. Instal·lacions de circuit tancat de televisió
UF2. Instal·lacions de seguretat electrònica
MP6. Instal·lacions domòtiques (132 hores) UF1. Automatització d’habitatges
UF2. Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus
UF3. Instal·lacions domòtiques amb autòmats programables
UF4. Instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadors
UF5. Instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil
MP7. Instal·lacions de radiocomunicacions (99 hores) UF1. Instal·lació d’equips i sistemes de radiocomunicacions
UF2. Manteniment d’equips i sistemes de radiocomunicacions
MP11. Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores) UF1. Empresa i iniciativa emprenedora
MP12. Anglès tècnic (99 hores) UF1. Anglès tècnic
MP13. Síntesi (66 hores) UF1. Síntesi
MP14. Formació en centres de treball (317hores) Formació en centres de treball
Sortides professionals
-Instal·lador i mantenidor electricista, de sistemes domòtics
-Electricistes industrials i de manteniment
-Instal·lador i mantenidor d’antenes
-Instal·lador de telecomunicacions en edificis d’habitatges
-Instal·lador i mantenidor d’equips i instal·lacions telefòniques
Materials i llibres
Més informació a l’adreça del Departament d’Ensenyament: http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp