ISB0 – CFGS Il·luminació , captació i tractament d’imatge