Ensenyament i animació socioesportiva

AEA0- Ensenyament i animació socioesportiva 

Torn matí (M): de 8:15 a 14:15

1r Curs

Mòduls professionals

Unitats Formatives

MP1. Valoració de la condició física i primers auxilis (165 hores) UF1 Bases anatòmiques, biomecàniques i fisiològiques
UF2 Avaluació de la condició física, biològica i motivacional
UF3 Elaboració i prescripció de programes de condicionament físic
UF4 Aplicació de Primers auxilis
MP2. Dinamització grupal. (132 hores) UF1 El grup i la seva dinamització
UF2 L’equip de treball
MP4. Metodologia de l’ensenyament d’activitats fisicoesportives (132 hores) UF1 Anàlisi de les habilitats motrius de les persones usuàries
UF2 Disseny de programes d’ensenyament d’activitats físiques i esportives
MP5. Activitats fisicoesportives individuals (132 hores) UF1 Metodologia de les activitats físiques individuals
UF2 Dinamització d’activitats fisicoesportives en el medi terrestre
UF3 Dinamització d’activitats fisicoesportives en el medi aquàtic
MP6. Activitats d’oci i temps lliure (198 hores) UF1 Recursos lúdics en  projectes d’oci i temps lliure
UF2 Recursos expressius per l’animació d’oci i temps lliure
UF3 Implementació d’activitats de lleure i temps lliure en el medi natural
MP11. Formació i orientació laboral (99 hores) UF1 Incorporació al treball
UF2 Prevenció de riscos laborals

2n Curs

Mòduls Professionals

Unitats Formatives

MP3. Planificació de l’animació socioesportiva (66 hores) UF1 Planificació de l’animació Socioesportiva
MP7. Activitats fisicoesportives d’implements (99 hores) UF1 Metodologia de les activitats físiques d’implements
UF2 Direcció d’activitats fisicoesportives d’implements
MP8. Activitats fisicoesportives d’equip (165 hores) UF1 Metodologia de les activitats físiques d’equip
UF2 Dinamització d’activitats fisicoesportives d’equip
MP9. Jocs i activitats físicorecreatives i d’animació turística (165 hores) UF1 Dinamització de jocs i activitats físicorecreatives
UF2 Dinamització d’activitats culturals
UF3 Dinamització de vetllades i espectacles
MP10. Activitats fisicoesportives per a la inclusió social (66 hores) UF1 Activitats físiques per a la gent gran
UF2 Activitats físiques adaptades i d’inclusió
MP12. Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores) UF1 Empresa i iniciativa emprenedora
MP13. Anglès (99 hores) UF1 Anglès tècnic
MP14. Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva (66 hores) UF1 Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva
MP15. Formació en centres de treball (350 hores) UF1 FCT
 

Competència General

 

 

La competència general d’aquest títol consisteix en elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació físic-esportius recreatius per a tot tipus d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps de lleure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits de cost previstos.
Sortides professionals
.
Material i llibres
Més informació a l’adreça del Departament ’Ensenyament: http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp