La documentació a portar presencialment al fer la matrícula (original i fotocòpia)

1.- DNI/NIE/Passaport

2.- Accés al cicle: CERTIFICAT de notes (el butlletí de notes NO es vàlid) / Resguard del títol / Prova d’accés / Altres

3.- Tarjeta Sanitària

4.- Sol·licitud de matrícula (formulari online) imprès

5.- Menors d’edat: Llibre de família – DNI/NIE/Passaport de Mare/Pare/Tutor/a Legal