Disseny en fabricació mecànica

Enllaç d’accés a la WEB del Departament de Fabricació Mecànica

Qui el pot cursar Aquelles persones que tinguin el títol de Batxillerat, COU, FP2 o que hagin superat la prova d’accés o el curs d’accés a grau superior.
Què s’apren Proporciona els coneixements necessaris per dissenyar productes de fabricació mecànica, estris de processat de xapa, motlles i models per a polímers, fosa o forja, complint la normativa de prevenció de riscs laborals i de protecció ambiental.
Com s’estructura Té una durada total de 2000 hores (dos cursos), distribuits en horari de tarda:

FMC0 – Disseny en fabricació mecànica

Torn tarda (T) de 15:00 a 21:00

1r Curs

Mòduls professionals

Unitats Formatives

MP1. Representació gràfica en fabricació mecànica (99 hores) UF1. Representació gràfica
UF2. Disseny assistit per ordinador (CAD)
MP2. Disseny de productes mecànics (231 hores) UF1. Disseny mecànic
UF2. Selecció i avaluació de materials i elements mecànics
MP4. Disseny de motlles i models de fosa (99 hores) UF1. Anàlisi d’elements per a motlles i models de fosa
UF2. Disseny de motlles i models
MP7. Tècniques de fabricació mecànica (198 hores) UF1. Determinació de processos
UF2. Execució de processos
MP8. Materials (99 hores) UF1. Propietats dels materials
UF2. Tractaments tèrmics en materials metàl·lics
UF3. Materials no metàl·lics
MP9. Formació i orientació laboral (82 hores) UF1. Incorporació al treball
UF2. Prevenció de riscos laborals
MP10. Empresa i iniciativa emprenedora (50 hores) UF1. Empresa i iniciativa emprenedora

2n Curs

Mòduls Professionals

Unitats Formatives

MP3. Disseny d’estris de processament de xapa i estampació (198 hores) UF1. Anàlisi d’elements per al disseny d’estris de processament de xapa i estampació.
UF2. Disseny d’estris de processament per deformació volumètrica
UF3. Disseny d’estris de processament per doblegament
UF4. Disseny d’estris de processament per embotició
UF5. Disseny d’estris de processament per tall
MP5. Disseny de motlles per a productes polimèrics (99 hores) UF1. Anàlisi per al disseny de motlles de polímers
UF2. Disseny de motlles de polímers
MP6. Automatització de la fabricació (132 hores) UF1. Sistemes Automàtics
UF2. Disseny de sistemes automàtics
MP10. Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores) UF1. Empresa i iniciativa emprenedora
MP11. Projecte de disseny de productes mecànics (33 hores) UF1. Projecte de disseny de productes mecànics
MP12. Formació en centres de treball (350 hores) Formació en centres de treball
MP13. Mòdul de DUAL en DFM (330 hores) UF1. DUAL en DFM.
Sortides professionals -Delineant projectista.
-Tècnic en desenvolupament de productes i motllos.
-Tècnic en desenvolupament de matrius.
-Tècnic en desenvolupament d’utillatges.
Materials i llibres

Més informació a l’adreça del Departament d’Ensenyament: http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp