Desenvolupament d’aplicacions web – FP Dual

Qui el pot cursar Aquelles persones que tinguin el títol de Batxillerat, COU, FP2 o que hagin superat la prova d’accés o el curs d’accés a grau superior.
Què s’apren Proporciona els coneixements necessaris per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts
Com s’estructura Té una durada total de 2000 hores (dos cursos), distribuits de la següent forma en horari de tarda:

 

ICCO – Desenvolupament d’aplicacions web (DUAL)

Torn tarda (T) de 15:00 a 21:00

1r Curs

Mòduls professionals

Unitats Formatives

MP1. Sistemes informàtics (132 hores) UF1. Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic
UF2. Gestió de la informació i de recursos en una xarxa
UF3. Implantació de programari específic
MP2. Bases de dades (198 hores) UF1. Introducció a les bases de dades
UF2. Llenguatges SQL: DML i DDL
UF3. Llenguatge SQL: DCL i extensió procedimental
UF4. Bases de dades objecte-relacionals
MP3. Programació (264 hores) UF1. Programació estructurada
UF2. Disseny modular
UF3. Fonaments de gestió de fitxers
UF4. Programació orientada a objectes. Fonaments
UF5. POO. Llibreries de classes fonamentals
UF6. POO. Introducció a la persistència en BD
MP4. Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació (99 hores) UF1. Programació amb XML
UF2. Àmbits d’aplicació de l’XML
UF3. Sistemes de gestió d’informació empresarial
MP5. Entorns de desenvolupament (66 hores) UF1. Desenvolupament de programari
UF2. Optimització del programari
UF3. Introducció al disseny orientat a objectes
MP10. Formació i orientació laboral (99 hores) UF1. Incorporació al treball
UF2. Prevenció de riscos laborals

2n Curs

Mòduls professionals

Unitats Formatives

MP6. Desenvolupament web en entorn client (116h) UF1. Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge.
UF2. Estructures definides pel programador. Objectes.
UF3. Esdeveniments. Manejament de formularis. Model d’objectes del document
UF4. Comunicació asíncrona client-servidor
MP7. Desenvolupament web en entorn servidor (116 hores) UF1. Desenvolupament web en entorn servidor
UF2. Generació dinàmica de pàgines web
UF3. Accés a dades
UF4. Serveis web. Pàgines dinàmiques interactives. Webs Híbrides
MP8. Desplegament d’aplicacions web (87 hores) UF1. Servidors web i de transferència de fitxers
UF2. Servidors d’aplicacions web
UF3. Desplegament d’aplicacions web
UF4. Control de versions i documentació
MP9. Disseny d’interfícies web (58 hores) UF1. Disseny de l’interfície. Estils
UF2. Elements multimèdia: creació i integració
UF3. Accessibilitat i usabilitat
MP11. Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores) UF1. Empresa i iniciativa emprenedora
MP12. Projecte de desenvolupament d’aplicacions web (39 hores) UF1. Projecte de desenvolupament d’aplicacions web
MP13. Formació en centres de treball (317 hores) Formació en centres de treball
MP14. DUAL (343 hores) UF1. DUAL
Sortides professionals – Programador web.
-Programador multimèdia..
-Desenvolupador d’aplicacions en entorns web.
Materials i llibres

Més informació a l’adreça del Departament d’Ensenyament: http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp