Condicionament físic

AEB0- Condicionament físic 

Torn tarda (T): de 15:00 a 21:00

1r Curs

Mòduls Professionals

Hores

Unitats formatives

MP1. Valoració de la condició física i primers auxilis 165 UF1 Bases anatòmiques, biomecàniques i fisiològiques
UF2 Avaluació de la condició física, biològica i motivacional
UF3 Elaboració i prescripció de programes de condicionament físic
UF4 Aplicació de Primers auxilis
MP2. Habilitats socials 132 UF1 Habilitats de comunicació
UF2 Dinamització grupal
MP3 Fitness en sala d’entrenament polivalent 264 UF1 Metodologia de les activitats en sala d’entrenament polivalent
UF2 Elaboració de programes de condicionament físic en sala d’entrenament polivalent
UF3 Direcció i dinamització d’activitats neuromusculars
UF4 Direcció i dinamització d’activitats d’estiraments i mobilitat articular
UF5 Direcció i dinamització d’activitats cardiovasculars
MP4 Activitats bàsiques de condicionament físic amb suport musical 165 UF1 Metodologia  de les activitats bàsiques amb suport musica
UF2 Coordinació i organització d’activitats amb suport musical

UF3 Direcció de sessions d’activitats aeròbiques i de tonificació

UF2 Recursos expressius per l’animació d’oci i temps lliure
UF3 Implementació d’activitats de lleure i temps lliure en el medi natural
MP09. Formació i orientació laboral 99 UF1 Incorporació al treball
UF2 Prevenció de riscos laborals

2n Curs

MP5 Activitats especialitzades de condicionament físic amb suport musical 132 UF1 Direcció d’activitats aeròbiques i de tonificació avançades i noves tendències
UF2 Direcció d’activitats amb aparells cíclics
MP6 Condicionament físic en l’aigua 165 UF1 Metodologia de les activitats de fitness aquàtic
UF2 Direcció d’activitats de fitness aquàtic
MP7 Tècniques d’hidrocinèsia 132 UF1 Metodologia de les activitats d’hidrocinèsia
UF2 Direcció d’activitats d’hidrocinèsia
MP8 Control postural, benestar i manteniment funcional 165 UF1 Programació d’activitats de control postural, benestar i manteniment funcional
UF2 Direcció d’activitats de control postural, benestar i manteniment funcional
MP10. Empresa i iniciativa emprenedora 66 UF1 Empresa i iniciativa emprenedora
MP11. Anglès 99 UF1 Anglès tècnic
MP12. Projecte de condicionament físic 66 UF1 Projecte
MP13. Formació en centres de treball 350 UF1 FCT
Competència General

 

La competència general d’aquest títol consisteix a elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus d’usuaris i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i la salut, garantint la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei.
Sortides professionals
Material i llibres
Més informació a l’adreça del Departament d’Ensenyament: http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp