Coeducació i Igualtat de gènere

Tipus de violència

vinculades al gènere o l’orientació sexual

Font: https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence

(text en cursiva i subratllat) anotacions o ampliacions fetes per la persona editora d’aquesta pàgina.

Termes clau

La violència de gènere fa referència als actes perjudicials dirigits contra una persona o un grup de persones per raó del seu gènere. Té l’origen en la desigualtat de gènere, l’abús de poder i l’existència de normes nocives. El terme s’utilitza principalment per subratllar el fet que les diferències estructurals de poder basades en el gènere col·loquen les dones i les nenes en situació de risc davant de múltiples formes de violència. Si bé les dones i nenes pateixen violència de gènere de manera desproporcionada, els homes i els nens també en poden ser blanc. De vegades es fa servir aquest terme per descriure la violència dirigida contra les poblacions LGBTQI+, en referir-se a la violència relacionada amb les normes de masculinitat/feminitat (heterosexualitat normativa) o a les normes de gènere.

Violència de gènere

La violència contra les dones i les nenes es defineix com a tot acte de violència basat en el gènere que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o mental per a la dona, així com les amenaces de tals actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com a la vida privada. La violència contra les dones i les nenes inclou, amb caràcter no limitatiu, la violència física, sexual i psicològica que es produeix al si de la família o de la comunitat, així com la perpetrada o tolerada per l’Estat.

Violència contra dones i nenes

Aquest terme fa referència a qualsevol persona que hagi experimentat violència sexual o de gènere. El seu significat és similar al de “víctima”, encara que sol preferir-se “supervivent” davant d’aquest darrer perquè implica resiliència.

Supervivent de violència

“No” és “no”, “sí” és “sí”. El consentiment, en aquest context*, és un acord entre persones per fer actes sexuals o per contraure matrimoni. S’ha d’atorgar de manera lliure i activa; una persona que sigui menor d’edat o que estigui sota la influència de les drogues o l’alcohol no pot donar el seu consentiment. El consentiment és específic, cosa que significa que l’atorgat a una persona no implica que se’n concedeixi a altres; també és reversible, és a dir, es pot revocar en qualsevol moment.

VOLER: Avui dia es considera que només donar el consentiment es queda curt, a l’entendre que la persona ha de consentir però també ho ha de voler. El consentiment no implica per si mateix què l’acció demanada sigui desitjada.

Consentiment

... i voldre

(text en cursiva i subratllat) anotació feta per la persona editora d’aquesta pàgina.
* El consentiment també inclou situacions fora d’un context sexual o per contraure matrimoni.

Tipus de violència en l'àmbit privat

Aquest tipus de violència, també anomenada maltractament a la llar o violència de parella, és qualsevol patró de comportament que s’utilitzi per adquirir o mantenir el poder i el control sobre una parella íntima. Comprèn qualsevol acte físic, sexual, emocional, econòmic i psicològic (incloses les amenaces d’aquests actes) que influeixi en una altra persona. Aquesta és una de les formes més comunes de violència que pateixen les dones a escala mundial.

Consisteix a aconseguir o intentar aconseguir la dependència financera d’una altra persona, mantenint un control total sobre els seus recursos financers, impedint-li accedir-hi i prohibint-li treballar o assistir a l’escola.

Violència econòmica

Consisteix a provocar por a través de la intimidació; amenaçar de causar dany físic a una persona, la seva parella o les seves filles o fills, o destruir les seves mascotes i béns; a sotmetre una persona a maltractament psicològic o forçar-la a aïllar-se de les seves amistats, de la seva família, de l’escola o del treball.

Violència psicològica

Consisteix, per exemple, a minar l’autoestima d’una persona a través de crítiques constants, infravalorar-ne les capacitats, insultar-la o sotmetre-la a altres tipus d’abús verbal; a fer malbé la relació d’una parella amb les filles o fills; o en no permetre a la parella veure la família ni les seves amistats.

Violència emocional

Consisteix a causar o intentar causar dany a una persona o parella colpejant-la, propinant-li puntades de peu, cremant-la, agafant-la, pessigant-la, empenyent-la, donant-li bufetades, tirant-li dels cabells, mossegant-li, denegant-li atenció mèdica o obligant-la a consumir alcohol o drogues, així com utilitzant qualsevol altre tipus de força física contra ella. Pot incloure danys a la propietat.

Violència física

Comporta obligar una persona o una parella a participar en un acte sexual sense el seu consentiment i desig.

Violència sexual

Tipus de violència fora de l'àmbit privat

El feminicidi es refereix a l’assassinat intencionat d’una dona pel fet de ser-ho, si bé es pot definir de manera més àmplia com qualsevol assassinat de dones o nenes. Hi ha diferències específiques entre el feminicidi i l’assassinat d’homes. En la majoria dels casos, per exemple, els que cometen els feminicidis són parelles o exparelles de la víctima, i suposen la culminació d’un procés d’abusos, amenaces o intimidació constants a casa, violència sexual o situacions en què les dones es troben en una situació d’inferioritat respecte a la parella en termes de poder o disponibilitat de recursos.

Feminicidi

Consisteixen a assassinar un familiar, sovint una dona o una nena, al·legant que la persona en qüestió ha portat el deshonor o la vergonya a la família. És freqüent que aquests assassinats estiguin relacionats amb la puresa sexual i amb presumptes transgressions per part de familiars de sexe femení.

Assassinats per honor

S’entén per violència sexual qualsevol acte de naturalesa sexual comès contra la voluntat d’una altra persona, ja sigui que aquesta no hagi atorgat el seu consentiment o que no ho pugui atorgar per ser menor, patir una discapacitat mental o trobar-se greument intoxicada o inconscient per efecte de l’alcohol o les drogues.

La violència sexual pot incloure:

Violència sexual

L’assetjament sexual abraça el contacte físic no consensuat, per exemple, quan una persona agafa, pessiga, propina bufetades o realitza tocaments d’índole sexual a una altra persona. Inclou també altres tipus de violència no física, com esbroncades, comentaris sexuals sobre el cos o l’aspecte d’una persona, la sol·licitud de favors sexuals, mirades sexualment suggeridores, aguait o exhibició d’òrgans sexuals.

Assetjament sexual

La violació és qualsevol penetració vaginal, anal o oral no consentida per una altra persona utilitzant qualsevol part del cos o un objecte. Pot ser una persona coneguda o no per la supervivent, ocórrer dins del matrimoni o d’una relació de parella, així com durant un conflicte armat.

Violació

Forma de violació perpetrada contra una persona per la seva orientació sexual o identitat de gènere. La seva finalitat és obligar la víctima a comportar-se de manera heterosexual o d’acord amb una determinada visió normativa de la identitat de gènere.

Violació correctiva

La cultura de la violació és l’entorn social que permet normalitzar i justificar la violència sexual. Té el seu origen en el patriarcat i s’alimenta d’unes desigualtats i biaixos persistents pel que fa al gènere i la sexualitat.

Cultura de la violació

Adquisició i explotació de persones utilitzant mitjans com ara la força, el frau, la coacció o l’engany. Aquest atroç delicte atrapa milions de dones i nenes a tot el món, moltes de les quals pateixen explotació sexual.

Tracta de persones

La mutilació genital femenina (MGF) inclou procediments destinats a alterar de manera intencionada o causar danys als òrgans genitals femenins per raons no mèdiques. Es classifica en quatre grans tipus, i tant la pràctica com les motivacions subjacents varien segons els llocs. La MGF és una norma social, sovint considerada com un pas necessari per preparar les nenes per a la maduresa i el matrimoni. En general, es deu a creences associades al gènere i a la seva relació amb una “expressió sexual adequada”. Es va classificar per primera vegada com a violència el 1997 a través d’una declaració conjunta de l’OMS, UNICEF i UNFPA.

Mutilació genital femenina

Qualsevol matrimoni en què un o tots dos cònjuges siguin menors de 18 anys. Constitueix una violació de la Declaració Universal de Drets Humans, que estableix que “[només] mitjançant lliure i ple consentiment dels futurs esposos es podrà contraure el matrimoni”. Les nenes tenen una probabilitat més gran que els nens de casar-se sent menors d’edat i, per tant, d’abandonar l’escola i experimentar altres formes de violència.

Matrimoni infantil

La violència en línia o digital contra les dones o persones d’altres gèneres no normatius és qualsevol acte de violència comès, assistit o agreujat per l’ús de la tecnologia de la informació i les comunicacions (telèfons mòbils, Internet, mitjans socials, videojocs, missatges de text, correus electrònics, etc.) pel fet de ser-ho.

La violència en línia pot incloure:

Violència en línia o digital

Consisteix a enviar missatges intimidatoris o amenaçadors.

Ciberassetjament

Enviament de missatges o fotos de contingut explícit sense comptar amb l’autorització de la persona destinatària.

Sexteig o sexting

Publicació d’informació privada o identificadora sobre la víctima.

Doxing

Coeducació i Igualtat de gènere

Institut Mare de Déu de la Mercè

Bústia Lila La Mercè

per a l’atenció de la violència de gènere al nostre institut

Contactes i Telèfons

... en casos de violència de gènere
.

Recursos

per combatre la violència de gènere al nostre institut

Actualitat

sobre temes de gènere, feminisme i orientació sexual