L’alumne o alumna, o qui en tingui la pàtria potestat si és menor d’edat, pot demanar la baixa acadèmica del centre.

Baixa acadèmica


Anul·lació de matrícula de cicle formatiu

En el cas de l’alumnat de cicles formatius, poden demanar la renúncia total o parcial a la matrícula de determinats mòduls formatius, per escrit i per una sola vegada, a la direcció del centre.

  • Sol·licitud de renúncia de Mòduls formatius/Unitats formatives.

Són causes suficients, si es justifiquen documentalment, per acceptar la renúncia total o parcial a la matrícula aquelles que generen una absència prolongada de classe, com ara:

  • Malaltia o accident de l’alumne o alumna, o de familiars.
  • Atenció a familiars.
  • Maternitat o paternitat.
  • Canvi de condicions en el treball o incorporació a un lloc de treball.
  • Altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari.

Un cop acceptada la renúncia a la matrícula, l’alumne o alumna afectat:

  • Conserva el dret de reserva de plaça per al curs següent (en centres públics i centres privats sostinguts amb fons públics).
  • No perd la qualificació obtinguda en les unitats formatives superades.
  • No se li computen les convocatòries de les unitats formatives no qualificades.
  • En el cas d’haver-se iniciat, sense completar-la en anul·lar la matrícula, el mòdul de Formació en centres de treball (FCT), es computen les hores de formació efectivament realitzades.