Automoció

Qui el pot cursar Aquelles persones que tinguin el títol de Batxillerat, COU, FP2 o que hagin superat la prova d’accés o el curs d’accés a grau superior.
Què s’apren Proporciona els coneixements necessaris per organitzar, programar i supervisar l’execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector de l’automoció, diagnosticant avaries tot garantint les especificacions dels fabricants.
Com s’estructura Té una durada total de 2000 hores (dos cursos), distribuits de la següent forma en horari de tarda:

TMA0 – Automoció

Torn tarda (T) de 15:00 a 21:00

1r Curs

Mòduls professionals

Unitats Formatives

 MP1. Sistemes elèctrics, de seguretat i confortabilitat (231 hores) UF1. Muntatge de circuits
UF2. Elements electroelectrònics
UF3. Diagnosi i reparació d’avaries elèctriques
UF4. Manteniment dels sistemes elèctrics
UF5. Reformes elèctriques
 MP2. Sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge (198 hores) UF1. Instal·lacions pneumàtiques i hidràuliques
UF2. Transmissió de força i trens de rodatge: funcionament i avaries
UF3. Reparació de transmissions i trens de rodatge
 MP3. Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars (231 hores) UF1. Motors: funcionament, components i verificacions
UF2. Sistemes auxiliars del motor i diagnosi
UF3. Procediments i tècniques de reparació de motors
 MP7. Gestió i logística del manteniment de vehicles (99 hores) UF1. Processos de manteniment de vehicles i grans flotes
UF2. Emmagatzematge i control del magatzem
UF3. Recepció
 MP9. Formació i orientació laboral (99 hores) UF1. Incorporació al treball
UF2. Prevenció de riscos laborals

2n Curs

 MP4. Elements amovibles i fixos no estructurals (198 hores) UF1. Representacions gràfiques i mecanització
UF2. Elements amovibles
UF3. Elements metàl·lics i sintètics
UF4. Unió d’elements fixos
UF5. Transformacions opcionals
 MP5. Tractament i recobriment de superfícies (198 hores) UF1. Protecció i preparació de superfícies
UF2. Pintat d’acabat
UF3. Decoració i retolació de superfícies
UF4. Correcció de defectes
 MP6. Estructures del vehicle (99 hores) UF1. Processos de fabricació i danys en l’estructura
UF2. Diagnosi i valoració de danys
UF3. Reparacions en bancades i reformes
 MP8. Tècniques de comunicació i de relacions (66 hores) UF1. Tècniques de comunicació, empresa i atenció al client
UF2. Feedback amb clients i control de qualitat
 MP10. Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores) UF1. Empresa i iniciativa emprenedora
 MP11. Projecte en automoció (99 hores) UF1. Projecte en automoció
 MP12. Formació en centres de treball (416 hores) Formació en centres de treball

 

Sortides professionals -Cap de taller. -Receptor/reparador de vehicles.
-Encarregat de la secció de planxa i pintura.
-Encarregat d’ITV. -Perit tassador de vehicles.
Material i llibres

Més informació a l’adreça del Departament d’Ensenyament: http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp