Administració de sistemes informàtics en la xarxa – FP Dual

Qui el pot cursar Aquelles persones que tinguin el títol de Batxillerat, COU, FP2 o que hagin superat la prova d’accés o el curs d’accés a grau superior.
Què s’apren Proporciona els coneixements necessaris per configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.
Com s’estructura Té una durada total de 2000 hores (dos cursos), distribuits en horari de tarda:

ICA0 – Administració de sistemes informàtics en la xarxa (DUAL)

Torn tarda (T) de 15:00 a 21:00

1r Curs

Mòduls professionals

Unitats Formatives

MP1. Implantació de sistemes operatius (198hores) UF1. Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic
UF2. Gestió de la informació i de recursos en una xarxa
UF3. Implantació de programari específic
UF4. Seguretat, rendiment i recursos
MP2. Gestió de bases de dades (132 hores) UF1. Introducció a les bases de dades
UF2. Llenguatges SQL: DML i DDL
UF3. Assegurament de la informació
MP3. Programació bàsica (99 hores) UF1. Programació estructurada
UF2. Disseny modular
UF3. Fonaments de gestió de fitxers
MP4. Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació (80 hores) UF1. Programació amb XML
UF2. Àmbits d’aplicació de l’XML
UF3. Sistemes de gestió d’informació empresarial
MP5. Fonaments de maquinari (66 hores) UF1. Arquitectura de sistemes
UF2. Instal·lació, configuració i recuperació de programari
UF3. Implantació i manteniment de CPD
MP7. Planificació i administració de xarxes (132 hores) UF1. Introducció a les xarxes
UF2. Administració de dispositius de xarxa
UF3. Administració avançada de xarxes
MP9. Implantació d’aplicacions web (52 hores) UF1. Llenguatges de guions de servidor
UF2. Implantació de gestors de continguts
MP12. Formació i orientació laboral (99 hores) UF1. Incorporació al treball
UF2. Prevenció de riscos laborals

2n Curs

MP6. Administració de sistemes operatius (90 hores) UF1. Administració avançada de sistemes operatius
UF2. Automatització de tasques i llenguatges de guions
MP8. Serveis de xarxa i internet (90 hores) UF1. Serveis de noms i configuració automàtica
UF2. Serveis web i de transferència de fitxers
UF3. Correu electrònic i missatgeria
UF4. Serveis d’àudio i vídeo
MP10. Administració de sistemes gestors de bases de dades (99 hores) UF1. Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental
UF2. Instal·lació i ajustament de SGBD corporatiu
MP11. Seguretat i alta disponibilitat (90 hores) UF1. Seguretat física, lògica i legislación
UF2. Seguretat activa i accés remot
UF3. Tallafocs i servidors intermediaris
UF4. Alta disponibilitat
MP13. Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores) UF1. Empresa i iniciativa emprenedora
MP14. Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa (99 hores) UF1. Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa
M15 – Formació en centres de treball (317 hores) Formació en centres de treball
M16. Mòdul DUAL (363 hores) UF1. DUAL d’ASIX
Materials i llibres

Més informació a l’adreça del Departament d’Ensenyament: http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp