Avaluació i acreditació de competències professionals 2017-2018

Informació general

Properament està previst iniciar a l’ Institut Mare de Déu de la Mercè  un  procés d’Avaluació i Acreditació de competències professionals  per atendre unes 67 persones al llarg del curs 2017-18 a l’àmbit:

Activitats físiques i esportives i Socorrisme

1.- Què és l’Acredita’t?

L’Acredita’t és un procés  d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral i/o de vies no formals de formació.

L’objectiu d’aquest procés és:

 • Incentivar l’obtenció d’una titulació oficial (cursar estudis postobligatoris de formació professional).
 • Obtenir un certificat de professionalitat (regularitzar la situació laboral i permetre la inscripció al ROPEC).

2.- A qui va adreçat?

S’ adreça a professionals de l’esport i del socorrisme que vulguin obtenir una acreditació oficial per regularitzar la seva situació laboral i/o finalitzar una titulació oficial.

Al nostre centre, es poden obtenir les següents qualificacions professionals mitjançant la convocatòria de l’Acredita’t:

 • Condicionament físic en sala d’entrenament polivalent.
 • Condicionament físic en grup amb suport musical.
 • Fitnes aquàtic i hidrocinèsia.
 • Guia per itineraris de muntanya mitjana i muntanya baixa.
 • Guia per itineraris eqüestres en medi natural.
 • Guia per itineraris en bicicleta.
 • Socorrisme en instal·lacions aquàtiques.
 • Socorrisme en espais aquàtics naturals.

3.- Qui pot accedir?

Per accedir al procediment, l’aspirant ha de reunir, com a norma general, els següents requisits:

 • Tenir nacionalitat espanyola o certificat de registre de ciutadania comunitària de la Unió Europea.
 • Tenir 20 anys o més.
 • Tenir una experiència laboral a la qualificació professional de com a mínim 3 anys, amb un mínim de 2000 hores treballades als últims 10 anys, o bé
 • Tenir una formació de, com a mínim 300 hores relacionades amb la qualificació professional, als últims 10 anys.

4.- Quan comença el procés de l’Acredita’t a l’ Institut Mare de Déu de la Mercè?

L’ Institut Mare de Déu de la Mercè  té previst realitzar  les preinscripcions entre 23 d’octubre i el 15 de desembre. En cas de places vacants la preinscripció continuarà oberta .

NOTA IMPORTANT:

El termini de preinscripció en el procés d’Avaluació i Acreditació de competències professionals s’ha ampliat i romandrà obert fins exhaurir les places vacants.

5.- Previsió de places al centre

67 places per  l’àmbit d’Activitats físiques i esportives i socorrisme.

6.- Documentació necessària per fer la preinscripció

La preinscripció s’ha de fer en un únic àmbit i en un únic centre, no comporta cap pagament.

L’assignació de places es fa per rigorós ordre de sol·licitud prenent com a referència la data i hora del registre d’entrada. En cas d’empat, en primer lloc s’ordenen segons  els dies treballats i, en segon lloc, per ordre de major a menor edat. El centre verifica que la persona disposa dels requisits per participar abans d’admetre-la al procediment.

 • Sol·licitud de preinscripció: del 23 d’octubre fins el 15 de desembre de 2017. S’ha de presentar presencialment al centre escollit.
 • Presentació de la documentació justificativa dels requisits de participació:  5 dies hàbils, a comptar des del moment que es registra la sol·licitud de preinscripció. Cal presentar els documents que acrediten el compliment del requisits per portar a terme el procés.  Aquests documents s’han de presentar acompanyats del formulari “Presentació de la documentació justificativa dels requisits de participació del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals 2017-2018”. En cas de no presentar-ho quedareu exclosos del procediment.

Després de verificar el compliment dels requisits de participació i l’existència de places, en el termini màxim de dues setmanes des de la presentació de la sol·licitud de preinscripció, es comunica directament a l’aspirant el resultat de la preinscripció.

7.- Comunicació del resultat de preinscripció

La coordinació del centre gestor comunicarà, individualment, les persones candidates els resultats de preinscripció. Es poden donar dues situacions:

 • Admès: si s’acompleixen els requisits de participació i hi ha places vacants.
 • Exclòs:
  •  Per manca de justificació dels requisits de participació.
  •  Per manca de places.

En el cas de l’exclusió s’haurà d’informar dels motius.

Si algun  candidat queda exclòs per manca de vacant, s’ha de comunicar a la DGFPIERE, per tal que li pugi oferir plaça en un altre institut, sempre i quan quedin vacants.

Les  persones  excloses  disposaran  de  3  dies  hàbils  per  presentar  al·legacions  contra  el  resultat  de preinscripció,  utilitzant   el   model   de   “Sol·licitud   de   reclamació   del   procediment   d’avaluació   i  acreditació de competències professionals” (Veure el document).

Una  vegada  revisades  les  al·legacions,  la  coordinació  del  centre  comunicarà  a  l’aspirant,  per  escrit  i  amb registre de sortida, el resultat de la preinscripció.

8.- Informació i orientació

Informació general:   93 223 25 66

Horari d’atenció:

Dilluns de 9:10 a 10.05 hores

Dimarts de 12:25 a 13:20 hores

Dimecres de 8:15 a 9:10 hores

Dijous de 9:10 a 10:05 hores

Tota la informació la trobareu disponible al web: http://acreditat.gencat.cat

9.- Inscripció a la fase ASSESSORAMENT

Lloc de realització de la inscripció

La inscripció es realitzarà a la Secretaria del centre. El document  de Sol·licitud d’inscripció a la fase d’assessorament es lliurarà a cada aspirant a la Secretari del centre.

Horari de Secretaria:
Matins: de 9 a 13.30 hores
Tardes de dimarts i dimecres: de 15.00 hores a 19.00

Preu públic de la fase d’assessorament

Abans de la fase d’assessorament s’ha de fer efectiu el pagament del preu públic per part dels aspirants fixat en 26,00 € que dóna dret a l’assessorament de l’àmbit al que s’inscriu segons el seu perfil professional.

El pagament s’ha de fer efectiu al compte de la Caixa número ES48 2100 0437 4102 0008 9473. Com a concepte de l’ingrés s’ha de fer constar el nom i cognoms de l’aspirant. Una vegada fet el pagament, el justificant s’ha de retornar a la Secretaria del centre juntament amb l’imprès de sol·licitud com a màxim després de cinc dies hàbils després de l’ingrés.

La manca de pagament del preu públic comporta la no formalització de la inscripció, i per tant, l’exclusió de la convocatòria.

Poden demanar la bonificació del 50% del preu públic:

a. Les persones membres de famílies nombroses de categoria general, i de famílies monoparentals, amb la justificació documental prèvia de la seva situació, tenen una bonificació del 50% del preu públic.
b. Les persones que acreditin trobar-se en situació legal de desocupació tenen una bonificació del 50% del preu públic.

Poden demanar l’exempció del preu públic:
a. Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
b. Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
c. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
d. Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.
e. Els subjectes passius en situació d’atur demandants d’ocupació que no perceben cap prestació econòmica.
f. Haver fet l’assessorament en processos anteriors.

Les condicions que donen dret a aquestes exempcions i bonificacions s’han de complir en la data de la inscripció al servei. Les persones que al·leguen el dret a la bonificació o l’exempció del preu públic han de presentar la documentació oficial que ho acredita.

Ja es pot accedir al portfoli de competències professionals

10.- Inscripció a la fase AVALUACIÓ

Lloc de realització de la inscripció

La inscripció es realitzarà a la Secretaria del centre.

El document de “Sol·licitud d’inscripció al procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació. Fase d’Avaluació.” el podeu descarregar aquí.

Horaris de Secretaria:

Matins: de 9 a 13.30 hores
Tardes : de 15.00 a 19.00 hores

Preu públic de la fase d’avaluació

Per cada unitat de competència el preu públic és de 13 €. (Data límit de pagament: 18 de maig de 2018)

La manca de pagament del preu públic per a l’avaluació d’alguna o de totes les unitats de competència comportarà que la persona candidata no serà avaluada d’aquella/es unitat/s de competència.

El pagament s’ha de fer efectiu al compte de la Caixa número ES48 2100 0437 4102 0008 9473.

Com a concepte de l’ingrés s’ha de fer constar el nom i cognoms de l’aspirant.

Un cop efectuat el pagament, la persona interessada haurà de presentar a la Secretaria del centre el comprovant de pagament i, si escau, la documentació justificativa de les bonificacions o exempcions que al·leguin i el model “Sol·licitud d’inscripció al procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació. Fase d’Avaluació.”, indicant les unitats de competència concretes de l’àmbit que vol que li siguin avaluades.

Bonificacions

S’aplicaran bonificacions a l’import si l’aspirant pot acreditar que es troba en alguna d’aquestes situacions en el moment de fer el pagament:

a. Les persones membres de famílies nombroses de categoria general, i de famílies monoparentals, amb la justificació documental prèvia de la seva situació, tenen una bonificació del 50 per cent del preu públic.

b. Les persones que acreditin trobar-se en situació legal de desocupació tenen una bonificació del 50 per cent del preu públic.

Exempcions

S’aplicaran exempcions de la totalitat de l’import si l’aspirant pot acreditar que es troba en alguna d’aquestes situacions en el moment de fer el pagament:

a. Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

b. Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.

c. Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

d. Els subjectes passius en situació d’atur demandants d’ocupació que no perceben cap prestació econòmica.

Reemborsament

a. No es tornarà l’import un cop l’aspirant iniciï l’avaluació.
b. En cas que un cop satisfet l’import, l’aspirant al·legui una situació personal que li doni dret a una bonificació o exempció, únicament es podrà reemborsar part o la totalitat de l’import si els documents que acrediten la situació tenen data anterior a la data d’inici de l’avaluació.
c. En altres supòsits, el coordinador del procés i la direcció del centre gestor prendrà la decisió que consideri oportuna.

11.- Publicació del resultat de l’avaluació (Llistat provisonal)

Els aspirants poden consultar el resulta provisional de l’avaluació al següent document: Avaluació i Acreditació de Competències Professionals 2017-2018.

En cas de voler realitzar una reclamació sobre el resultat de l’avaluació, l’aspirant l’haurà d’utilitzar l’imprès 1GE05 que es podrà descarregar aquí.

El termini per realitzar aquesta reclamació és de tres dies hàbils a partir del dia de publicació dels resultats (data de publicació : 18 de juny de 2018).

12.- Resultat de l’avaluació final (Llistat definitiu)

Els aspirants poden consultar el resultat definitiu de l’avaluació en el següent document.

Els certificats es podran recollir els dies 12, 13, 16 i 17 de juliol a la Secretaria del centre en horari de matí de 9 a 13 hores i de tarda de 15 a 19 hores.

En el cas de no poder recollir el certificat personalment es pot delegar la recollida en una altra persona que haurà d’aportar a més de l’autorització de l’aspirant, una fotocòpia del D.N.I d’aquest. La persona autoritzada haurà d’acreditar la seva identitat.