Nova oferta formativa

Des del Departament de Serveis socioculturals i a la comunitat presentem la nova oferta formativa del Grau Superior de Formació per a la Mobilitat Segura i Sostenible.  

Podeu veure la fitxa dels estudis en aquest enllaç.

Aquests estudis capaciten per dissenyar, impartir i avaluar l’ensenyament dirigit a l’educació i formació viària, incloent la relativa a la convivència amb les diferents maneres de transport i el seu ús en condicions de seguretat i sostenibilitat ambiental, així com a la mobilitat en les vies públiques, incloent la relativa a la convivència amb les diferents maneres de transport i el seu ús en condicions de seguretat, formant i sensibilitzant aspirants a l’obtenció del permís o llicència de conducció, conductors i conductores i, en general, qualsevol persona usuària de la via, educant en valors de seguretat viària i sostenibilitat ambiental del transport i instruint en prevenció d’accidents viaris laborals i en mobilitat sostenible i segura.

La duració és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmic.

S’ofereix un total de 24 places, organitzades en un grup, per a un col·lectiu singular.

Les places per a col·lectiu singular s’ofereixen segons els següents criteris de prioritat i desempat en l’admissió, atenent les característiques del col·lectiu singular al qual s’adreça la formació:

a) criteris de prioritat:
– persones que tinguin complerts 18 anys en data d’1 de setembre de l’any d’inici de primer curs del cicle formatiu.
– estar en possessió dels permisos de conducció B i A2, establerts a l’article 4 del Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de Conductors.

b) criteri de desempat:
– per a cada curs escolar, si després d’aplicar els criteris de prioritat en l’admissió, hi hagués un empat, la persona admesa serà la de millor expedient acadèmic al·legat.
– per a cada curs escolar, si després d’aplicar els criteris de prioritat en l’admissió, hi hagués un empat en les qualificacions al·legades, la persona admesa serà la de més edat.

Per cursar els mòduls professionals cal disposar del permís de conducció de vehicles B i A2.

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • professor o professora de formació viària
 • director o directora d’escoles de conducció
 • formador o formadora de cursos de sensibilització i reeducació viària
 • formador o formadora de cursos de mercaderies perilloses
 • educador o educadora en programes o activitats d’educació viària, centres educatius, centres de gent gran, ajuntaments, associacions, empreses, administracions d’àmbit estatal, autonòmic o local
 • assessor o assessora de seguretat viària laboral en entitats públiques i privades
 • assessor o assessora en plans de mobilitat en entitats públiques i privades
 • docent en seguretat viària
 • monitor o monitora de cursos de conducció segura

Preinscripció 2024 

 • Presentació de sol·licituds: del 24 al 30 de maig 2024 (presencialment a l’Institut: horari)
   • Documentació a presentar:
    • Sol·licitud de preinscripció (formulari disponible a l’Institut)
    • Certificat de l’expedient acadèmic al·legat que en permeti l’accés.
    • Original i fotocòpia del permís de conducció de vehicles B i A2
    • L’original i una fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE de l’alumne.
    • L’original i una fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne, si la teniu.
 • Publicació de la llista baremada: 26 de juny 2024

Llista baremada de sol·licituds

 • Període de reclamacions de la llista baremada: del 26 de juny a l’1 de juliol 2024 (Presencialment a l’Institut)
 • Publicació de la llista baremada un cop resoltes les reclamacions: 4 de juliol 2024

Llista baremada un cop resoltes les sol·licituds

 • Publicació llista d’admesos: 4 de juliol 2024

Llista d’admesos 

Matrícula

 • Període de matrícula: del 8 al 10 de juliol 2024 (presencialment a l’Institut: horari)
 • Data d’Inici de curs: