Gestió de la llista d’espera de preinscripció 2022

Dia de la convocatòria: dimarts 26 de juliol de 2022

Hora de la convocatòria:

Grau Mitjà – Preinscrits de continuïtat que surten a la llista d’espera del 08/07/202209:00h 

Grau Mitjà – Preinscrits resta d’alumnat que surten a la llista d’espera del 15.07.202209:30h 

Grau Superior – Presincrits que surten a la llista d’espera 15.07.202210:30h

Relació de vacants a assignar el dimarts 26 de juliol de 2022 (publicació el divendres 22 de juliol a les 14:00h)

  • Les vacants de Grau Mitjà que no s’asignin als preinscrits per continuïtat es posarán a disposició dels preinscrits de Grau Mtijà de la resta d’alumnat.
  • A l’acte ha d’assistir la persona interessada. En cas de no ser possible podrà fer-ho qualsevol altra en representació degudament autoritzada.
  • Es cridarà dues vegades cada nom. Si no hi ha resposta a la segona es perd la plaça. Si la persona apareix amb posterioritat, ha perdut la plaça.
  • La no assistència a l’acte d’assignació suposa la pèrdua del dret a l’assignació de plaça.
  • El nombre de places vacants s’assignaran respectant el % de via d’accés.

 

La MATRÍCULA es farà el mateix dia 26 de juliol un cop confirmada i assignada la plaça.

 
DOCUMENTACIÓ PER PORTAR EL DIA 26 DE JULIOL
 
1) Original i fotocòpia del requisit d’accés (títol, certificat de notes, etc.).
2) Original i fotocòpia de la targeta sanitària.
3) Alumnat major d’edat:
Original i fotocòpia del DNI.
Alumnat menor d’edat:
Original i fotocòpia del DNI.
Original i fotocòpia del llibre de família.
Original i fotocòpia del/la tutor/tutora legal.
ATENCIÓ
  • El pagament s’haurà de fer amb tarja de crèdit/debit.
  • Sense el pagament o la manca d’entrega de documentació del requisit d’accés la matrícula quedarà invalidada.

 

Les persones que no obtinguin plaça podran participar en l’ampliació de sol·licituds de la 2a fase d’admisió de participants en la preinscripció de 14 al 16 de setembre accedint a la sol·licitud telemàtica de la seva preinscripció.