Amb data d’avui 27 de novembre 2019, s’ha publicat la relació dels candidats seleccionats de CFGM i CFGS, per tal de dur a terme estades formatives en centres de treball i/o centres educatius Europeus durant el curs 2019-2020.
Podeu consultar en aquest enllaç la resolució.
Les persones seleccionades han de presentar entre el 28 i el 2 de desembre (s’ha estès el termini), via Google Classroom, la següent documentació:
  1. DNI, NIE i/o Passaport escanejat.
  2. Carta de compromís omplerta i signada.
  3. En el cas dels menors d’edat: autorització del responsable o tutor signada i la declaració de permís de viatge a l’estranger per a menors degudament omplerta, segellat i signat.
  4. Dades bancàries. Ha d’aparèixer el titular del compte, nombre del banc i el codi internacional IBAN i BIC (SWIFT).
  5. Fotocòpia de la Targeta Sanitària Europea o el resguard de la tramitació de la mateixa.